Nasz Kolega Marcin Kaczmarzyk laureatem nagrody II stopnia Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Praca dyplomowa naszego Kolegi podejmuje tematykę współczesnych problemów ochrony radiologicznej w astronautyce. W części teoretycznej szczegółowo opisano znane rodzaje promieniowania jonizującego, jego źródła, sposoby oddziaływania z materią oraz obecny stan wiedzy na temat biologicznych skutków jego oddziaływania na ludzki organizm. Omówiono tu także naturalne źródła promieniowania jonizującego w Układzie Słonecznym, kładąc szczególny nacisk na promieniowanie kosmiczne i jego konsekwencje dla załogowej i bezzałogowej astronautyki. Część teoretyczną zamyka rozdział poświęcony małym ciałom Układu Słonecznego jako bogatemu źródłu surowców o szerokim potencjale stosowalności, m.in. do budowy masywnych osłon przed promieniowaniem kosmicznym.

W ramach części eksperymentalnej wykonano autorskiej konstrukcji stanowisko badawcze do analizy pochłaniania promieniowania jonizującego w materiałach sypkich. Przy pomocy tego stanowiska określono masowy współczynnik absorbcji promieniowania γ w sproszkowanym chondrycie zwyczajnym, meteorycie pochodzącym z planetoidy typu S.

Na końcu pracy dokonano analizy uzyskanych wyników i sformułowano wnioski płynące zarówno z przeprowadzonego eksperymentu jak i z informacji zebranych w teoretycznej części pracy.

Wyniki Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.