Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 

Pierwotne achondryty

Meteoryty z tej grupy nie mają chondr i z tego względu powinny być zaliczane do achondrytów. Mają jednak taki sam skład chemiczny jak chondryty. Uważa się więc, że ten rzadko spotykany typ meteorytów jest  przejściowy między chondrytami i achondrytami. Chondrytowa skała została tak silnie ogrzana w macierzystej planetce, że doszło do jej stopienia, ale nie nastąpiło rozwarstwienie magmy i krystalizacja nowych minerałów, w wyniku czego powstałyby achondryty.


Northwest Africa 2825
. W 2004 r. kupiono w Erfoud, w Maroku, zwietrzały (W3) kamień ważący 664 g. Sklasyfikowany jako pierwotny achondryt.
KMaG: 3,02 fs; MCiD: 2,02 fs.

Acapulcoity

Są pośrednim typem meteorytów między chondrytami zwyczajnymi i achondrytami. Mają skład chemiczny chondrytów zwyczajnych i budowę achondrytową. Nazwa pochodzi od meteorytu Acapulco, który spadł 11 sierpnia 1976 r. w Meksyku.

Acapulco, Meksyk, 16° 53’ N, 99° 54’ W. Spadł na przedmieściach Acapulco 11 sierpnia 1976 r. Znalazł go Leodegario Cardenas, według którego “bolid leciał z zachodu na wschód wytwarzając szum podobnie jak mały samolot i huk podobny do wystrzału armatniego. Spadł o 11 rano i po 15 minutach został znaleziony w małym kraterze głębokim na ok. 30 cm. Krzaki wokół niego były promieniście położone; kamień był zimny.” Ważył 1914 g. Ma skład chemiczny chondrytu i achondrytową teksturę.
JanW: 0,40 s; KMaG: 0,02 fv.

Dhofar 125, Oman, 18° 59’ N, 54° 36’ E. 26 stycznia 2000 roku znaleziono lekko zwietrzały kamień (W1/2, S1), ważący 2697 g, całkowicie pokryty skorupą. Składa się z ziaren oliwinu, augitu, piroksenu niskowapniowego i plagioklazu. W wielu miejscach przestrzeń między nimi wypełnia metal.
RITc: 0,3 sc.

Dhofar 290, Oman, 19° 19’ N, 54° 51’ E. 11 grudnia 2001 roku znaleziono kamyk ważący 62 g.
KZT: 0,14 ep.

Dhofar 312, Oman, 18° 59’ N, 54° 36’ E. 11 stycznia 2001 roku znaleziono zwietrzały kamień bez skorupy ważący 354 g. Składa się głównie z własnokształtnych ziaren krzemianów (0,05 – 0,4 mm), między którymi są zawierające nikiel tlenki żelaza. Piroksen niskowapniowy stanowi 35% objętości, oliwin 25%, plagioklaz 15%, augit 5%, minerały nieprzezroczyste (chromit i rzadkie wrostki troilitu i metalu w krzemianach) 5%, produkty wietrzenia 15%. Może pochodzić z tego samego spadku co Dhofar 125.
TŚcK: 0,04 s.

Northwest Africa 725, Maroko, 30° 36’ N, 5° 03’ W. Zakupiono 11 kamieni o łącznej wadze 3824 g oferowanych pod nazwą Tissemoumine.
RITc: 2,5 sc; JanW: 0,746 s; KMaG: 0,30 sc; TŚcK: 0,12 s.

Lodranity

Niezbyt liczebna grupa meteorytów podobnych do acapulcoitów, ale bardziej gruboziarnistych i uboższych w troilit i plagioklaz w porównaniu z nimi. Dawniej zaliczano je do meteorytów żelazno-kamiennych o małej zawartości metalu. Brak wyraźnej granicy między acapulcoitami i lodranitami, oraz znajdowane meteoryty o cechach pośrednich mogą wskazywać na ich wspólne pochodzenie.

Northwest Africa 2235, Maroko. Kamyk ważący 64 g kupili Bruno Fectay i Carine Bidaut od poszukiwacza skamieniałości, który znalazł go około 100 km od Alnif. Meteoryt jest mało zwietrzały, bez zmian szokowych (W1, S1); składa się z ziaren wielkości 0,5 - 2 mm, głównie oliwinu, ortopiroksenu, metalicznego żelaza z niklem, troilitu oraz podrzędnie augitu i chromitu.
TŚcK: 0,018 s.

Winonaity

Ta nieduża grupa meteorytów jest bardzo podobna do krzemianowych wrostków w meteorytach żelaznych typu IAB, co sugeruje wspólne pochodzenie. Składają się one ze zrekrystalizowanej krzemianowej materii chondrytowej, czyli mają achondrytową budowę i skład chemiczny chondrytów węglistych.

Fortuna, Argentyna, 35° 08’ S, 65° 22’ W. Kamień o wydłużonym kształcie, ważący 312 g, pokryty częściowo skorupą, został znaleziony 27 maja 1998 roku koło wsi Fortuna w prowincji San Luis. Meteoryt składa się z jednakowych ziaren o wielkości około 0,1 mm, głównie piroksenu niskowapniowego. Zawiera także piroksen wapniowy, oliwin, plagioklaz, metaliczne żelazo z niklem i troilit. Występują w nim żyłki metalu i troilitu do 1,5 mm szerokości, długie na kilka centymetrów. Nie zaobserwowano reliktowych chondr. Prawie nie ma oznak wietrzenia, a zmiany szokowe są nieznaczne (S2, W0/1).
RITc: 0,244 sc.

Hammadah al Hamra 193, Libia, 28° 39’ N, 13° 28’ E. W 1996 roku znaleziono zwietrzały kamień (W3, S1) ważący 259 g.
BDąT: 0,01 f.

Northwest Africa 1058. W 2001 roku zakupiono w Erfoud kamień ważący 180 g. Przypuszczalnie winonait, ale proporcje izotopów tlenu wykraczają poza granice przyjęte dla winonaitów. Zawiera reliktowe chondry.
JanW: 0,60 s.

Northwest Africa 1457, Maroko. W grudniu 2001 roku Adam i Greg Hupe kupili od marokańskiego dealera siedem kamyków o łącznej wadze 52 g. Meteoryty składają się z enstatytu i magnezowego oliwinu z dodatkiem diopsydu, sodowego plagioklazu, metalicznego żelaza z niklem, troilitu, schreibersytu, chromitu i apatytu.
JanW: 0,228 s.

Winona, Arizona, USA, 35° 12’ N, 111° 24’ W. W 1928 r. znaleziono zwietrzałą bryłę w kamiennym grobowcu w ruinach puebla Elden w Winonie. Przy wydobywaniu rozpadła się na kawałki, których zebrano 24 kg.
KMaG: 0,05 sc; TŚcK: 0,03 s.

Brachinity

Składają się głównie z oliwinu, ale ich skład chemiczny niewiele odbiega od składu chemicznego chondrytów. Pochodzą więc przypuszczalnie z planetki, która nie została całkowicie stopiona.

Northwest Africa 595, Maroko. Zwietrzały (W3/4) kamień ważący 196 g kupił w styczniu 2001 w Tucson Michael Cottingham. Składa się w 80% objętościowo z oliwinu, 10 – 15% ortopiroksenu, 5 – 10% augitu, drobnych ilości chromitu i śladowych ilości metalu. Nie stwierdzono plagioklazu. Wielkość ziaren 0,5 – 1 mm.
RITc: 0,41 sc; TŚcK: 0,011 fc.

Reid 013, Australia, 30° 4’ S, 128° 59’ E. W 1991 r. znaleziono jeden kamień ważący  330 g.
OPiOA: 0,15 fp.

Tafassasset, Niger, 20° 46’ N, 10° 27’ E. W lutym 2000 roku Bernard Dejonghe znalazł na pustyni Tenere 20 meteorytów, prawie niezwietrzałych, pokrytych częściowo czarną skorupą. Dwa największe ważyły po około 30 kg. Wraz z sześcioma znalezionymi w marcu następnego roku zebrano łącznie około 110 kg. Jest to pierwotny achondryt z licznymi reliktowymi chondrami, składający się głównie z oliwinu. Dominuje struktura gruboziarnista zawierająca 10% metalu w postaci kulistych ziaren często z obwódką chromitu. Drugi rodzaj struktury jest drobnoziarnisty i porowaty, bez dużych ziaren metalu, ale z dość licznymi ziarnami siarczku. Skład chemiczny i reliktowe chondry sugerują związek z chondrytami CR. Dodatkowo w marcu 2000 roku znaleziono na tej samej pustyni kamień ważący 3,61 kg, który został zbadany we Freiburgu (pierwsze znaleziska badano w Paryżu). Skład ma bardzo podobny, izotopy tlenu różnią się od znanych achondrytów, natomiast zawartość gazów szlachetnych jest zgodna z brachinitami. Stosunki Al./Mg i Mn/Mg lokują ten meteoryt między brachinitami a lodranitami z dala od chondrytów CR.
KMaG: 5,9 s; JanW: 2,088 s, 0,086 f.

Ureility

Są to zawierające węgiel skały ultrazasadowe. Składają się z kryształów oliwinów i piroksenów przedzielonych ciemną materią składającą się z różnych ilości węgla, metalu, siarczków i drobnoziarnistych krzemianów. Do niedawna zaliczano je do achondrytów, jednak proporcje izotopów tlenu odpowiadają pierwotnym achondrytom. 

Almahata Sitta, Sudan, 20°43,04' N, 32°30,58' E. 6 października 2008 r. pracujący dla programu Catalina Sky Survey Richard Kowalski odkrył przed teleskop 1,5 m w obserwatorium na Mount Lemmon koło Tucson w Arizonie planetoidę 2008 TC3. Po obliczeniu orbity okazało się, że za kilkanaście godzin zderzy się ona z Ziemią. 295 pozycyjnych obserwacji planetoidy pozwoliło wyznaczyć dokładne miejsce i czas kolizji. Nad ranem, 7 października, planetoida weszła w atmosferę nad północnym Sudanem i eksplodowała na wysokości około 37 km nad Pustynią Nubijską. Uniwersytet w Chartumie zorganizował poszukiwania, którymi kierował Peter Jenniskens i Muawia H. Shaddad. Pierwsza ekspedycja, od 2 do 9 grudnia znalazła 15 meteorytów o łacznej wadze 563 g. Druga ekspedycja 25 - 30 grudnia znalazła jeszcze 37 okazów powiększając całkowitą wagę do 3.95 kg. Obszar rozrzutu obejmuje 25 x 5 km. Meteoryty są ciemne, z cienką skorupą, o wielkości od 1 do 10 cm. Zebrane okazy znajdują się na Uniwersytecie w Chartumie. W późniejszym czasie na teren spadku dotarł Siegfried Haberer udostępniając znalezione meteoryty kolekcjonerom.

Meteoryty sklasyfikowano jako polimiktyczne, anomalne ureility. Jest to drobnoziarnista brekcja okruchowa z zaokrąglonymi fragmentami minerałów i skupieniami oliwinu osadzonymi w kataklastycznej masie materii ureilitowej. Fragmenty minerałów to oliwin, niskowapniowy piroksen, pigeonit i skupienia z zawartością węgla, o wielkości do 0,5 mm oraz kamacyt i troilit. Meteoryty są dość porowate, a ścianki porów wyłożone są kryształami oliwinu i piroksenu. Skupienia materii węglistej występują dość często, a głównym minerałem w nich jest grafit. Brak efektów szokowych.
KMaG: 0,29 sc; JanW: 0,09 s; ASPF: 0,07 sc.

Dar al Gani 319, Libia, 27° 2’ N, 16° 22’ E. W 1997 r. znaleziono na Saharze 3 zwietrzałe kamyki ważące łącznie 740 g.
MWGUW: 21,3 hs; MKGW: 3,44 sc.

Dar al Gani 340, Libia, 27° 9’ N, 16° 3’ E. W 1997 r. znaleziono na Saharze 591 g.
MKGW: 2,12 sc; KMaG: 0,14 sc.

Dar al Gani 999, Libia, 27° 2’ N, 16° 21’ E. Liczne, mało zwietrzałe fragmenty, łącznie 2106 g, znaleziono 14 kwietnia 2000 roku na piaszczystej pustyni. Jest to brekcja okruchowa z okruchami pigeonitu i ortopiroksenu oraz drobnoziarnistej skały oliwinowej i piroksenowej tkwiącymi w ureilitowej masie z dominującymi w niej dużymi oliwinami.
KMaG: 77,0 ep; GMik: 0,078 fc.

Dar al Gani 1023, Libia, 27° 2’ N, 16° 23’ E. Kamień ważący 149 g znaleziono latem 1999  roku na piaszczystej pustyni. Sklasyfikowano go jako ureilit polimiktyczny. Jest to brekcja okruchowa z okruchami skalnymi (ureilitowymi) i mineralnymi (plagioklaz sodowy) tkwiącymi w ureilitowej masie. Widoczne są silne zmiany szokowe. Kamień ma brunatną barwę i wygląda na zwietrzały, ale w płytce cienkiej stopień zwietrzenia wydaje się niewielki.
RKoW: 1,03 ep.

Dhofar 132, Oman, 19° 9’ N, 54° 35’ E. W 2000 roku znaleziono kamień ważący 5010 g.
KMaG: 9,23 s; JanW: 7,90 wcs, 0,80 s; KTKUB: 0,001 f.

Dhofar 836, Oman, 18° 21’ N, 54° 13’ E. 15 sierpnia 2000 roku znaleziono kamień ważący 995 g, rozłupany na dwie części. Składa się z ziaren oliwinu i pigeonitu o wielkości 1 – 2 mm. Materia węglista występuje w postaci wąskich żyłek między ziarnami. Lekko zwietrzały (W1, S1). Znaleziony tylko 6 km NW od Dhofara 837, ale różni się budową i składem chemicznym.
RKoW: 0,66 f; TŚcK: 0,297 sc.

Dhofar 1303, Oman, 19°18,15' N, 54°33,3' E. 11 grudnia 2002 roku znaleziono 7 silnie zwietrzałych kamieni ważących w sumie 404 g.
JanW: 2,23 sc, 2,38 s.

Northwest Africa 1241, Libia, 27° N, 16° E. 11 sierpnia 2001 roku, gdzieś na Saharze w Libii znaleziono kamień ważący 282 g. Składa się z ziaren oliwinu i pigeonitu (do 1 mm) tkwiących w masie mniejszych ziaren oliwinu z rozproszonymi, drobnymi ziarenkami metalu. Większe połyskujące ziarna to suessyt (krzemek żelaza i niklu) występujący dość licznie. Nie stwierdzono kamacytu ani troilitu. Węglistej materii jest niewiele.
TŚcK: 1,113 s.

Novo-Urei, Rosja, 54° 49’ N, 46° 0’ E. Po ukazaniu się światła i detonacjach spadły 4 września 1886 r. trzy kamienie. Pierwszy, ważący 1,9 kg, spadł na lewym brzegu rzeki Alatyr, dopływu Sury, na pole chłopa ze wsi Karamzinka wydzierżawione gospodarzowi ze wsi Nowo-Urej. Znalazł go i dostarczył do Leśnego Instytutu syn Iwana Barysznikowa podając błędnie czas i miejsce znalezienia. Stąd wzięła się nazwa meteorytu. Główna część tego okazu jest w Muzeum Instytutu Górnictwa w St. Petersburgu. Drugi kamień spadł na prawym brzegu Alatyri koło wsi Pietrowka, 4 wiorsty na północny wschód od pierwszego. Znalazł go Aleksiej Szamotonow; kamień ten rozbili na kawałki i rozdzielili między siebie miejscowi wieśniacy traktując go jak relikwię. Według nich te “kamienie leczą wszelkie choroby ludzi i bydła, diabli boją się ich jak krzyża, dzięki nim dom się bogaci, w sądzie mając taki kamień zawsze wygrasz - jednym słowem to największa świętość; nawet jedna staruszka zapewnia, że widziała, że jak leciał kamień, to było widać jak czort przed nim uciekał.” Ten drugi kamień był podobnej wielkości, jak pierwszy. Trzeci, kamień, którego nie znaleziono, według słów pewnego chłopa, wpadł w bagno 4 wiorsty na południowy zachód od Karamzinki. Szczegółowe informacje od świadków spadku zebrał Julian Siemaszko, który miał w swej kolekcji fragment 49 g. okazu znalezionego przez Barysznikowa.
KMaG: 0,1 fc; JanW: 0,001 f..

Sahara 98505. W 1998 r. znaleziono 152 g. Znalazca nie podał lokalizacji.
ŁODG: 0,08 f.

Shişr 007, Oman, 18° 18’ N, 53° 34’ E. 9 kwietnia 2001 roku, na żwirowym płaskowyżu na zachód od Wadi Ghadun, znaleziono kamień ważący 4,258 kg, pokryty częściowo skorupą. W promieniu 27 m od niego znaleziono drugi kamień, 3,099 kg i 12 fragmentów ważących łącznie 1,667 kg. Meteoryty składają się z oliwinu i pigeonitu; w obwódkach oliwinu występują drobne ziarenka metalu. Materia węglista występuje w postaci wąskich żyłek między ziarnami.
JanW: 2,98 sc; RBoW: 2,43 sc; RITc: 2,29 sc.

Nietypowe meteoryty enstatytowe

Mają skład chemiczny chondrytów enstatytowych i achondrytową strukturę. Znaleziono ich niewiele, więc nie tworzą odrębnej grupy. Część z nich jest zaliczana do chondrytów enstatytowych o wysokiej liczbie petrologicznej (6/7).

Itqiy, Sahara Zachodnia, 26° 36’ N, 12° 57’ W. Około roku 1990, po detonacji i pojawieniu się światła, jeden z nomadów znalazł koło Itqiy kamień ważący 410 g. Większy kamień, 4310 g, znaleźli w tym samym miejscu, w lipcu 2000 roku Labennowie. Większy meteoryt miał czarną skorupę z zastygłymi strużkami. Objętościowo 78% składu to enstatyt, 22% to kamacyt. Troilitu prawie nie ma. Stopień szokowy S5, stopień zwietrzenia W1-2, co nie wskazuje na świeży spadek. Badania A. Patzer wskazują, że meteoryt leży na Ziemi od paru tysięcy lat.
JanW: 0,32 s.

Zakłodzie, Polska, 50° 46’ N, 22° 52’ E. We wrześniu 1998 r. Stanisław Jachymek znalazł przy drodze gruntowej wcinającej się w lessowe pola kamień ważący 8,68 kg pokryty rdzawą skorupą.
MEPZG: 5020 wcs, 650 sc; KMaG: 76,4 sc, 32,3 sc, 25,93 fc; MMKF: 27,5 sc; OAUJ: 17,3 sc; MKGW: 8,0 sc; MCiD: 7,5 sc, 3.9 sc; AZGR: 7,07 sc, 1,24 fc; AKKC: 3,0 fc; JStM: 3,0 s, 1,0 f; WWoG: 2,8 s; JanW: 1,80 s, 0,50 s; RITc: 1,51 s, 0,9 s; KZT: 1,4 fc; JBaZ: 1,24 f; RKoW: 0,4 s; MStP: 1,07 sc; TŚcK: 0,84 s, 0,073 s; JPłB: 0,8 s; KMoW: 0,8 s; FMaP: 0,18 s; PiOAG: 0,1 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle: meteoryt Zakłodzie