Odznaka Towarzystwa

   

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

KONFERENCJA
"BADANIA POLSKICH METEORYTÓW - WYNIKI I PERSPEKTYWY"
ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTM, KRAKÓW 2010


 Opracował: J. Bandurowski


RELACJA I FOTOREPORTAŻ


WSTĘP (zaproszenie, temat, cel, informacje dla prasy)

 

Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe zapraszają na konferencję pt. "Badania polskich meteorytów - wyniki i perspektywy", która odbędą się na wiosnę 2010r. Wszelkie szczegóły przedstawiamy poniżej, informacje są aktualizowane na bieżąco.

Tematem konferencji będą zagadnienia z zakresu meteorytyki zajmującej się badaniami skał, które przybyły na Ziemię z innych ciał Układu Słonecznego spadając jako meteoryty. Meteorytyka jest dziedziną interdyscyplinarną, wykorzystującą metody badawcze astronomii, geologii, mineralogii, chemii i fizyki w celu rozpoznania warunków, jakie panowały w czasie formowania się skał meteorytowych na ciałach macierzystych, głównie w początkowym okresie formowania się Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. W Polsce badania meteorytów podejmowane były tylko okazjonalnie, bez szerzej zakrojonego programu, i dlatego meteoryty, które spadły na teren Polski, są dość słabo zbadane. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się szersze programy badawcze oraz, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, forum wymiany doświadczeń dla badaczy meteorytów w postaci organizowanych cyklicznie konferencji.

Celem konferencji jest podsumowanie ostatnich lat badań polskich meteorytów, wymiana doświadczeń między badaczami z różnych ośrodków, omówienie stanu polskich zbiorów meteorytów oraz przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie wiedzy o meteorytach w społeczeństwie. Poza Antarktydą meteoryty są znajdowane głównie przez przypadkowe osoby lub prywatnych poszukiwaczy i tylko upowszechnianie wiedzy o meteorytach może zaowocować nowymi znaleziskami meteorytów w naszym kraju. Podczas konferencji przewiduje się zapoznanie się z unikalnym zbiorem meteorytów przechowywanym w Muzeum Geologicznym ING PAN, który nie jest udostępniany publicznie, a zawiera m. in. cenne okazy meteorytów związane z osobą Ignacego Domeyki, największy w Polsce zbiór meteorytów pułtuskich, największy okaz meteorytu Łowicz czy pierwszy, historyczny okaz meteorytu Morasko.

Instytut Nauk Geologicznych PAN z racji posiadania, w zbiorach swojego Muzeum, bogatej kolekcji meteorytów, jest liczącym się w świecie ośrodkiem badawczym z zakresu meteorytyki i od szeregu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Meteorytowym w popularyzacji wiedzy o meteorytach i astronomii oraz integracji środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów. Organizowane staraniem Towarzystwa, w różnych ośrodkach badawczych, konferencje meteorytowe przyczyniają się do zainteresowania tą tematyką coraz większej liczby badaczy, co zaczyna owocować pojawianiem się polskich publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z zakresu meteorytyki jak „Meteoritics and Planetary Science”. Konferencje pomagają również w upowszechnianiu wiedzy o meteorytach wśród prywatnych kolekcjonerów, co sprzyja rozwijaniu się w Polsce prywatnych zbiorów meteorytów, z których największe dorównują już zbiorom instytutów naukowych i pomagają w dalszym upowszechnianiu wiedzy.


ORGANIZATOR, WSPÓŁORGANIZATORZY, KOMITET ORGANIZACYJNY

Organizator:   Komitet Nauk Geologicznych PAN
Współorganizatorzy:   Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa
    Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Sosnowiec
     
Przewodniczący:   - Prof. dr hab. Andrzej Manecki
Członkowie:  

- Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, ING PAN Warszawa

    - Prof. dr hab. Marek Lewandowski, ING PAN Warszawa
    - Prof. dr hab. Janusz Janeczek, Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
    - Prof. dr hab. Jan Środoń, ING PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie
   

- Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, ING PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, Komitet Nauk Geologicznych (przewodniczący)

    - Prof. dr hab. Łukasz Karwowski, PTM, Sosnowiec
    - dr Jadwiga Biała, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
    - mgr Barbara Kietlińska-Michalik, ING PAN, Muzeum Geologiczne w Krakowie
    - mgr Andrzej S. Pilski, PTM

 

 

- mgr Jarosław Bandurowski, PTM


TERMIN I MIEJSCE / PLAN SYTUACYJNY

23 - 24 kwietnia 2010r. (piątek - sobota), Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie, ul. Senacka 1


PROGRAM KONFERENCJI

I dzień

Piątek

23.04.2010r.
   


9.15 – 10.00
- otwarcie Konferencji i referat wprowadzający prof. dr hab. Andrzeja Maneckiego -  Aktualna problematyka i stan badań materii pozaziemskiej

10.00 – 12.00 - Wyniki badań polskich meteorytów                    

10.00-10.20 - Jolanta Gałązka-Friedman, Karol Szlachta, Nonna Bakun-Czubarow, Łukasz

Karwowski -  Moessbauerowskie badania meteorytów polskich

10.20-10.40 - Łukasz Karwowski -  Skład i budowa meteorytu Łowicz

10.40-11.00 -  Ryszard Kryza, Katarzyna Helios, Łukasz Karwowski, Andrzej Muszyński -  Spektroskopia Ramana w badaniach fosforanów w meteorytach: wstępne dane z meteorytu Morasko

11.00-11.20 - Tadeusz Przylibski -  Pierwotne achondryty enstatytowe

11.20-11.40 - Jacek Siemiątkowski -  Czy meteoryt Baszkówka zasługuje na „piątkę”

11.40-12.00 - Wojciech T.J. Stankowski, Andrzej S. Pilski, Magdalena Mrug -  Metaliczne

sferule z otoczenia domniemanego krateru we Fromborku.

12.00-12.30 -  przerwa

12.30 – 13.50 - Minerały i procesy zmian w meteorytach           

12.30-12.50 - Agata Krzesińska, Jacek Siemiątkowski -  Chondryty zbrekcjowane i zapis

deformacji ich ciał macierzystych

12.50-13.10 - Krzysztof Owocki - Ameboidalne Oliwinowe Agregaty (AOA) w chondrytach

zwyczajnych

13.10-13.30 - Maciej Rybicki -  Siarczki żelaza grupy pirotynu w meteorytach i na Ziemi  

13.30-13.50 - Krzysztof Owocki, Andrzej Muszyński, Andrzej S. Pilski -  Zmiany szokowe w

chondrytach  zwyczajnych

13.50-15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 17.10 - Kolekcje meteorytów              

15.30-15.50 - Vira P. Semenenko -  The most interesting meteorites in a meteoritic

collection of the National Academy of Science of Ukraine

15.50-16.10 - Barbara Kietlińska-Michalik -  Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego

ING PAN w Krakowie

16.10-16.30 - Ewa Koszowska, Anna Wolska, Andrzej S.Pilski -  Meteoryty z historycznych

Kolekcji  Muzeum geologicznego UJ

16.30-16.50 - Andrzej S. Pilski -  Polskie zbiory meteorytów - problemy .

16.50-17.10 - Janina Wrzak, Andrzej Manecki -  Interaktywne, wirtualne możliwości

prezentacji meteorytów na przykładzie zbioru Muzeum Geologicznego PAN w

Krakowie

17.10-17.30 - przerwa

17.30-18.30 - sesja posterowa;

-  prezentacja kolekcji meteorytów ze zbiorów Muzeum

Geologicznego ING PAN w Krakowie oraz z prywatnych kolekcji członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

19.00- kolacja w restauracji „Chłopskie Jadło”, ul. Św.Agnieszki 1                  
 

II dzień

Sobota

 24.04.2010r.
   


9.00 – 11.00 - Historia i bibliografia meteorytyki polskiej 

9.00-9.20 - Jadwiga Biała -  Pierwszy polski badacz meteorytów

9.20-9.40 - Jadwiga Biała, Andrzej Manecki -  Wstępna charakterystyka bibliografii

       meteorytyki polskiej

9.40-10.00 - Janusz Witold Kosiński - Teorie pochodzenia meteorytów w I połowie XIX w.

                        w Polsce

10.00-10.20 - Wiesław  Czajka  -  Weryfikowanie XIX wiecznych katalogów spadków z

         obszaru Polski

10.20-10.40 - Wiesław  Czajka -  Geograficzno-historyczne datowanie spadku

wielkopolskiego

10.40-11.00 - Łukasz Karwowski, Krzysztof Socha, Maciej Rybicki -  Czy meteoryt Morasko

nadawał się do wyrobu narzędzi kutych

11.00-11.30 - przerwa

11.30-14.00 - Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
 


PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA PTM

1. - Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
  2. - Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania oraz członków komisji skrutacyjnej
3. - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. - Rozważenie wniosku o absolutorium dla Zarządu, głosowanie
  5. - Wybór nowych władz PTM, głosowanie
  6. - Propozycje programu pracy Towarzystwa na następny okres, dyskusja
  7. - Przyjęcie programu pracy, głosowanie
  8. - Wolne głosy i wnioski
  9. - Zakończenie Walnego Zebrania

KOSZTY UDZIAŁU

Opłata konferencyjna w wysokości: 100 zł, 70 zł (studenci, uczniowie, organizatorzy, członkowie PTM). Opłaty konferencyjne wnosi się na miejscu.


TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA UDZIAŁU I REFERATU

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28.02.2010r. Zgłoszenia uczestnictwa wysyła się na adres: ndolejni@cyf-kr.edu.pl, natomiast zgłoszenia referatów: ndmichal@cyf-kr.edu.pl Uczestnicy konferencji proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załączonego poniżej).


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

zgłoszenie.doc

LISTA UCZESTNIKÓW

Lista uczestników >>>>


REFERATY

Patrz Program konferencji

POSTERY

1.

Wiesław Czajka - Mapa spadków materii kosmicznej na obszar Polski, wydanie Kraków 2010

2.

Jacek Drążkowski, Zbigniew Tymiński - 160 lat meteorytu Świecie

3.

Zbigniew Paul, Barbara Olszewska, Janusz Skulich, Stanisław Hałas, Artur Wojtowicz&Tadeusz Wieser - Ślady produktów pouderzeniowych w osadach warstw radiolariowych Karpat

4.

Marek Stępisiewicz - Meteoryt Pułtusk w zbiorach Muzeum Geologicznego im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW - dotychczasowe opracowania

5.

Jadwiga Biała, Elżbieta Plucińska - Popularyzacja wiedzy o meteorytach w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym


INFORMACJE DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH REFERATY DO PUBLIKACJI

wymogi redakcyjne


NOCLEGI

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. Dokonano wstępnej rezerwacji dla ok. 26 osób w hostelu "GlobArt" przy ul.Basztowej 15/10 (pokoje kilkuosobowe). Rezerwacje na hasło "konferencja meteorytowa" pod tel. 12 / 430-00-99. Ostateczne potwierdzenie noclegów do 10.04.2010r.

Dodatkowo podajemy listę proponowanych hosteli, które znajdują się w rozsądnej odległości od miejsca Konferencji:
 
www.atlantishostel.pl / ul.Dietla 58 www.krakowhostel.pl / ul.Pędzichów 9 www.pkp.krakow.pl/ktk / ul.Św.Filipa 6
www.renesanshostel.pl / Rynek Główny 9 www.mistia.org.pl / ul.Szlak 73a www.bramahostel.pl / ul.Floriańska 55
  www.centrumkrakow.pl / ul.Św.Gertrudy 10  


WYŻYWIENIE

W ramach opłaty konferencyjnej uroczysta kolacja, która odbędzie się w lokalu Chłopskie Jadło przy ul. św. Agnieszki 1. W przerwach sesji referatowych: kawa, herbata, soki, ciastka. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.


RELACJA / FOTOREPORTAŻ

Fotoreportaż i relację przygotuje Kamil Maciąg.