Odznaka Towarzystwa

   

POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2005


 Opracował: J.Bandurowski

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz raport finansowy za rok 2005


I. Sprawozdanie z działalności.

1. W styczniu 2005r. PTM ufundowało roczną prenumeratę kwartalnika „Meteoryt”  Towarzystwu Geologicznemu „Spirifer” w zamian za reklamę „Meteorytu” w czasopiśmie  „Otoczak”. Ponadto w numerze 32 „Otoczaka” z inicjatywy PTM ukazała się informacja na temat III Seminarium Meteorytowego w Olsztynie.

2. W dniu 4 lutego 2005r. w Sopotni Wielkiej koło Żywca przedstawiciele PTM – Jarosław Bandurowski, Karolina Kruczkowska i Jerzy Strzeja przeprowadzili prelekcję dla młodzieży szkolnej poświęconą meteorytom i połączoną z prezentacją prywatnych kolekcji. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Beskidzkiego Klubu Astronomicznego „Polaris”.

3. Od kwietnia 2005r. PTM we współpracy ze Beskidzkim Klubem Astronomicznym „Polaris” uczestniczy w akcji "1% na astronomię", która daje możliwość pozyskiwania odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i firm. „Polaris” uzyskał status organizacji pożytku publicznego jako pierwsza organizacja astronomiczna w kraju.

4. Polskie Towarzystwo Meteorytowe wraz z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym było organizatorem III Seminarium Meteorytowego, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2005r. w Olsztynie. Podczas Seminarium wygłoszono około 20 referatów, zorganizowano sesję plakatową oraz wystawę meteorytów z kolekcji pana Kazimierza Mazurka. W Seminarium wzięło udział ponad 50 osób.

5. W dniu 22 kwietnia 2005r. podczas III Seminarium Meteorytowego w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie członków PTM, w którym uczestniczyło 25 osób. Ustalono program pracy PTM na następny rok, określono wysokość składki członkowskiej na lata 2006-2007 na poziomie 50,-zł (25,-zł ulgowa dla uczniów, studentów i członków juniorów), po zapoznaniu się z raportem Komisji Rewizyjnej przegłosowano przyznanie absolutorium obecnemu Zarządowi za trzeci rok działalności. Pełne sprawozdanie z Walnego Zebrania znajduje się na stronie – www.ptm.z.pl w rozdziale Dokumenty PTM.

6. W dniach 16-18 września 2005r. PTM uczestniczyło w I Kongresie Organizacji Astronomicznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie. W trakcie Kongresu Sekretarz PTM – Jarosław Bandurowski przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą osiągnięć i działań prowadzonych przez PTM. Nawiązano współpracę z organizacjami astronomicznymi w zakresie popularyzowania meteorytyki.

7. W dniu 21 października 2005r. w niezwykłej scenerii Zamku Królewskiego w Niepołomicach przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – Jarosław Bandurowski, Robert Mularczyk i Jerzy Strzeja przeprowadzili prelekcję pt."Meteoryty - materia z kosmosu".  Zaplanowana na 45 minut prelekcja trwała 2,5 godziny i uczestniczyło w niej około 40 osób. Było to najlepsze z dotychczasowych, organizowanych przez PTM, spotkań popularyzujących wiedzę o meteorytach. Prelekcja odbyła się na zaproszenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego z Niepołomic.

8. W ciągu całego roku 2005 w siedzibie Towarzystwa przebadano ok. 150 kamieni nadesłanych przez znalazców, z których 2 okazały się być meteorytami. Wszystkie badania przeprowadził prof. Łukasz Karwowski.

9. Działalność Grupy Poszukiwawczej PTM. W ostatnim roku koncentrowała się na przeszukiwanych już wcześniej terenach okolic Moraska, Łowicza i Pułtuska. Członkowie Grupy działali także samodzielnie na mniej znanych obszarach spadków (Moravka, Janov). Dokonano rozpoznania w okolicach jeziorka Pietronajć podejrzanego o pochodzenie impaktowe. Niejednokrotnie weryfikowano znalezione okazy żelaza min z terenów Mochli (Bydgoszcz) oraz okolic Gorzowa Wielkopolskiego, zbierano informacje o nowych spadkach, które należałoby wstępnie sprawdzić.

10. W 2005r. członkowie Towarzystwa prowadzili działania na rzecz popularyzacji meteorytyki, organizując odczyty i prelekcje, wystawy oraz publikując artykuły, zestawienie tych działań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

11. W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa zbierał się 5 razy, a członkowie PTM spotykali się, oprócz wymienionych wcześniej miejsc, również na giełdach minerałów i meteorytów w kraju i za granicą oraz na Pikniku Meteorytowym w Dzięgielowie.     

12. W 2005r. do PTM przystąpiło 15 nowych członków, a ich łączna ilość na koniec roku wyniosła 85 osób. Jedna osoba została zawieszona w prawach członka decyzją Sądu Koleżeńskiego PTM. 

II. Raport finansowy. 

W 2005r. wpływy Towarzystwa z tytułu składek członkowskich wyniosły - 2.690,00zł, a wpływy z tytułu opłat konferencyjnych – 2.400zł. Łącznie z kwotą pozostałą z poprzedniego roku oraz z odsetkami bankowymi PTM dysponowało sumą - 6.726,73zł. Zaległości w płaceniu składek członkowskich miało 19 osób, w tym 4 osoby zalegały ze składkami za 2 i 3 lata. W okresie sprawozdawczym wydatki Towarzystwa wyniosły - 1.010,41zł. Na rachunku bankowym PTM wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. pozostała kwota – 5.716,32zł.

Szczegóły dotyczące przebiegu operacji finansowych Towarzystwa przedstawiono w załączniku nr 2 oraz w dokumentach wymaganych przez przepisy skarbowe tj. w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 i CIT-8/O, w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informacji dodatkowej dla Urzędu Skarbowego. Wszystkie dokumenty finansowe zostały przygotowane przez Jarosława Bandurowskiego.

 Indywidualne osiągnięcia członków PTM realizujących cele statutowe Towarzystwa 

Załącznik nr 1 do „Sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2005”

Uwaga: ujęto tylko działania zgłoszone przez członków Towarzystwa do momentu sporządzenia niniejszego raportu.

 1. Marcin Cimała – w dniu 13 sierpnia 2005r. w Dzięgielowie zorganizował VII Piknik Meteorytowy. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób, w tym 8 członków PTM. Podkreślić należy perfekcyjną organizację spotkania i gorące przyjęcie gości, za co należą się podziękowania gospodarzowi i jego rodzicom.

2. Jacek Drążkowski – wykonał następujące działania: 1) montaż elektroniczny i przygotowanie do druku 4 zeszytów kwartalnika "Meteoryt", 2) współautorstwo artykułu "Wirtualna podróż do ziemskich kraterów meteorytowych" opublikowanego w "Meteorycie" 3/2004, 3) pomoc w identyfikacji podejrzanych kamieni nadesłanych przez kilku internautów, 4) popularyzacja meteorytyki wśród młodzieży szkolnej i znajomych.

3. Bogusława Hurnik i Hieronim Hurnik – wydali w 2005r. książkę pt.„Materia kosmiczna na Ziemi, jej źródła i ewolucja”. Na 281 stronach w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali przegląd informacji na temat głównych źródeł materii spadającej na Ziemię oraz na temat samych meteorytów, ich cech charakterystycznych, budowy, podziału, metod badawczych, przedstawiono informacje na temat kraterów meteorytowych, w tym szczegółowo o kraterach Morasko.

4. Łukasz Karwowski – w listopadzie 2005r. wygłosił wykład dla „Uniwersytetu III Wieku” w Sosnowcu pt.”Meteoryty - Kamienie z Nieba” (przedstawiona została historia i współczesne zagadnienia meteorytyki). Wykładu wysłuchało około 150 osób. Ponadto w październiku 2005r. na Sesji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego przedstawił zagadnienia związane z meteorytem łowickim - "Petrological variation of the Lowicz meteorite".

5. Andrzej Kotowiecki – w połowie czerwca 2005r. w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na zakończenie roku akademickiego „Uniwersytetu III Wieku”, wygłosił wykład o meteorytach połączony z pokazem slajdów i okazów pochodzących z kolekcji swojej oraz Marcina Cimały. Wykład należał do udanych, gdyż po rozpisaniu konkursu na najlepszy wykład roku akademickiego 2004/2005, zajął drugie miejsce. Ponadto na kilku stronach internetowych ukazały się artykuły Andrzeja Kotowieckiego tłumaczone na różne języki, m.in. czeski, słowacki, hiszpański i angielski, i tak najważniejsze z nich: 1) strona internetowa  czeskiego pisma „WM” MAGAZINE http://tajomstva-nasej-planety.ic.cz/index.php?session= 0&action=read&click=open&article=1118332655 , 2) strona internetowa słowackiego pisma „Lunet.sk” http://www.lunet.sk/data/magazin.php?akcia=zobrazit&clanok=164&kat=0303&sessionid=223049 , 3) Zasoby biblioteczne - Smithsonian/NASA ADS w Waszyngtonie – USA “Artifacts in Polish collections made of meteoritic iron” http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2004M%26PSA..39..151K&db_key=AST&a mp;data_type=HTML&format=

6. Kazimierz Mazurek – współorganizował trzy duże wystawy meteorytów pod nazwą „Materia Układu Słonecznego z kolekcji Kazimierza Mazurka”, które miały miejsce w Planetarium w Olsztynie (od kwietnia do czerwca 2005r.), w Wieży Mikołaja Kopernika we Fromborku (lipiec – sierpień 2005r.) oraz w Muzeum Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (od listopada 2005r.).

7. Piotr Nawalkowski – jako Prezes Beskidzkiego Klubu Astronomicznego „Polaris” i członek PTM w ciągu całego roku prowadził działania popularyzujące wiedzę o meteorytach oraz promował poszukiwanie meteorytów. Działania te były prowadzone wśród uczestników młodzieżowych spotkań astronomicznych w Sopotni Wielkiej. Promowane było również Polskie Towarzystwo Meteorytowe - z wykorzystaniem materiałów informacyjnych pozostawionych, po wspólnie zorganizowanej z PTM, prelekcji o meteorytach.

8. Andrzej S.Pilski – kolejny rok redagował kwartalnik Meteoryt - biuletyn dla miłośników meteorytów wydawany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Pallasite Press.

9. Łukasz Smuła – w roku 2005 zajmował się poszukiwaniami meteorytów na terenie Moraska, Przełaz, Łowicza, Jankowa Dolnego oraz Moravki, z powodzeniem w Morasku (kilka znalezionych okazów oddał do badań prof.Karwowskiemu, jest gotowy udostępnić naniesione na mapę miejsca znalezisk). Oprócz tego udostępnił meteoryty jednemu z uczniów szkoły gimnazjalnej na terenie Opolszczyzny w celu rozpowszechniania wiedzy na temat meteorytów na tym terenie. Ponadto zweryfikował informację na temat tajemniczej laski w postaci relikwii mieszczącej się w Krakowie przy kościele Franciszkanów, którą opisuję Pan A.Kotowiecki w jednym z artykułów na temat meteorytów w sztuce użytkowej. Po sprawdzeniu owej laski okazało się, że nie jest to meteoryt tylko umieszczone tworzywo - balsa lub drewno (laska przedstawia jeden z symboli Męki Pańskiej i rzeczywiście mogła zajść pomyłka, ponieważ z daleka balsa na lasce przypomina meteoryt z regmagliptami).

10. Marian Szurgot – opublikował prace oraz wygłosił wykłady poświęcone meteorytom. Prace. 1) M.Szurgot: "Kryształy w meteorytach", rozdział książki: "Kryształy w przyrodzie i technice. Przewodnik po świecie kryształów", str.151-167. Wyd.UŁ, Łódź 2005, pod. redakcją: Leszka Wojtczaka i  Jana Ziomka. 2) M.Szurgot, A.Karczemska, S.Mitura: "Diamonds in Meteorites", praca konferencyjna, Intern.Conf.: 4th Nanodiamond and Related Materials, 6-th Diamond and Related Films, Zakopane 2005, Abstract Book, s.175, wyd.Łódź. 3) M.Szurgot, K.Polański, M.Kozanecki: "Kompleksowe zastosowanie metod analitycznych do badań chondrytów", Materiały III Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2005, w druku. Wykłady. 1) Wykład z pokazem meteorytów: "Meteoryty posłańcy kosmosu" w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego, 12.10.2005. 2) Wykład z pokazem meteorytów: "Kryształy w meteorytach", V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź 2005. Wykład odbył się w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 21.04.2005. 3) Na wykładach z przedmiotów: "Fizyka" i "Fizyka Środowiska" dla studentów Politechniki Łódzkiej 1 wykład jest co roku w całości poświęcony meteorytom.

11. Mateusz Szyszka –  wygłosił referat pt.”Linia Morasko - Przełazy - Jankowo Dolne, rozważenie spadku meteorytu na terenie Wielkopolski” na XXI Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu, które odbyło się w kwietniu 2005r. Mateusz został laureatem tego Seminarium, a wygłoszony przez niego referat zajął pierwsze miejsce, otrzymując prawie maksymalną ilość punktów przyznawanych przez jury składające się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

12. Marek Wierzchowiecki – w ciągu całego roku prowadził działania popularyzujące meteorytykę w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk o Ziemi, którego jest członkiem, w tym szczególnie w środowisku Koła Miłośników Mineralogii (prezentacja kolejnych numerów kwartalnika Meteoryt, informowanie o ciekawych i nowych meteorytach w kraju i na świecie, zachęcanie do poszukiwań meteorytów przy okazji prac w terenie, weryfikowanie okazów przyniesionych do oceny). W kolejnym roku planuje wraz z Tadeuszem Niedopytalskim wygłoszenie kilku wykładów z pokazem meteorytów dla członków Koła Miłośników Mineralogii.

Przychody i wydatki PTM w 2005r.

Załącznik nr 2 do „Sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2005”

Tab.1 – Dochody.

 

L.P.

 

Opis

 

 

Kwota w zł

 

 

Data

 

 

Dokument

1.

pieniądze z lat poprzednich

1.634,22

01.01.2005

wyciąg bankowy

2.

składki członkowskie wpłacone

2.690,00

różne daty

potwierdz. wpłaty

3.

spłaty konferencyjne Olsztyn 2005

2.400,00

21.04.2005

potwierdz. wpłaty

4

J.Bandurowski – zwrot nadpłaty

36,00

01.04.2005

przelew

5.

odsetki z konta

2,51

różne daty

wyciągi

Razem

6.762,73

 

Tab.2 – Wydatki poniesione - rozliczone.

 

L.P.

 

Opis

 

 

Kwota w zł

 

 

Data

 

 

Dokument

1.

prenumerata Meteorytu dla Otoczaka

36,00

14.01.2005

faktura

2.

materiały biurowe – 125 kopert A4 + segregator A4

44,57

15.01.2005

faktura

3.

tablice z nazwą Towarzystwa do budynku WNoZ

183,00

24.01.2005

faktura

4.

listy polecone 4 szt. z zaproszeniemna Walne Zebranie

14,00

24.03.2005

potwierdzenia nadania

5.

prenumerata Meteorytu dla Otoczaka – błędna kwota na przelewie dla J.Bandurowski z dnia 01.04.2005

36,00

01.04.2005

przelew,zwrot na konto 18.04.2005

6.

identyfikatory 100 szt.

35,38

16.04.2005

faktura

7.

materiały biurowe – teczki, bloki, długopisy

190,93

19.04.2005

faktura

8.

tłumaczenie strony PTM na j.ang.

146,40

07.10.2005

faktura

9.

wyjazd służbowy do Sosnowca i Niepołomic – J.Bandurowski, J.Strzeja

90,98

21.10.2005

polecenie wyjazdu      i bilety

10.

koperty B5 30 szt.

7,50

29.10.2005

faktura

11.

segregator A4

9,99

29.10.2005

faktura

12.

znaczki pocztowe

32,30

02.11.2005

faktura

13.

opłata sądowa KRS

60,00

17.11.2005

faktura

14.

opłata notarialna

58,56

30.11.2005

faktura

15.

pieczątka J.Kosinski

48,80

29.11.2005

faktura

16.

papier i koperty J.Kosinski

21,00

06.12.2005

faktura

17.

prowizje za przelewy

31,00

różne daty

wyciągi

Razem

1.046,41

 

Tab.3 – operacje na koncie bankowym.

Data

Operacja

Kwota

01.01.2005

saldo początkowe

1.634,22

05.01.2005

składka 2005

+ 40,00

14.01.2005

OPiOA – prenumerata Meteorytu dla Otoczaka

- 36,00

14.01.2005

prowizja za przelew

- 6,50

31.01.2005

odsetki z konta

+ 0,14

08.02.2005

składka 2004

+ 40,00

11.02.2005

składki 2004 i 2005

+ 100,00

14.02.2005

składka 2005

+ 40,00

14.02.2005

składka 2005

+ 80,00

28.02.2005

odsetki z konta

+ 0,14

04.03.2005

składki 2004 i 2005

+ 100,00

23.03.2005

składka 2004 i 2005

+ 120,00

29.03.2005

składka 2005

+ 40,00

31.03.2005

odsetki z konta

+ 0,17

01.04.2005

zwrot wydatków

- 277,57

01.04.2005

prowizja za przelew

- 5,00

15.04.2005

składka 2005

+ 40,00

18.04.2005

zwrot nadpłaty z dn. 01.04.2005

+ 36,00

25.04.2005

składka 2005

+ 40,00

30.04.2005

odsetki z konta

+ 0,16

02.05.2005

składki PTM 2005 i 2004 20 osób

+ 840,00

02.05.2005

opłaty konferencyjne Olsztyn 2005 36 osób

+ 2.400,00

04.05.2005

zwrot wydatków fak.15650/1

- 190,93

04.05.2005

prowizja za przelew

- 6,50

27.05.2005

składka 2005

+ 40,00

31.05.2005

odsetki z konta

+ 0,42

30.06.2005

odsetki z konta

+ 0,42

31.07.2005

odsetki z konta

+ 0,43

12.08.2005

składka 2005

+ 40,00

16.08.2005

składki PTM 2005 5 osób

+ 180,00

31.08.2005

odsetki z konta

+ 0,44

12.09.2005

składki PTM 2005

+ 60,00

12.09.2005

składki PTM 2005

+80,00

26.09.2005

składka 2005

+ 20,00

26.09.2005

składka 2005

+ 20,00

28.09.2005

składka 2005

+ 40,00

30.09.2005

odsetki z konta

+ 0,04

03.10.2005

składka 2005 i 2006

+ 70,00

04.10.2005

składka 2005

+ 40,00

13.10.2005

składka 2005

+ 40,00

19.10.2005

składka 2005

+ 20,00

31.10.2005

odsetki z konta

+ 0,05

03.11.2005

składka 2005

+ 40,00

07.11.2005

składka 2005

+ 40,00

07.11.2005

składki PTM 2005

+ 80,00

10.11.2005

składki 2005

+ 60,00

17.11.2005

składka 2005

+ 20,00

14.11.2005

zwrot wydatków

- 322,55

14.11.2005

prowizja za przelew

- 6,50

25.11.2005

składka 2005 i 2006

+ 90,00

29.11.2005

składka 2005 i 2006

+ 100,00

30.11.2005

odsetki z konta

+ 0,05

01.12.2005

składka 2005

+ 40,00

08.12.2005

składka 2005

+ 40,00

21.12.2005

zwrot wydatków

- 188,36

21.12.2005

prowizja za przelew

- 6,50

29.12.2005

składka 2006

50,00

31.12.2005

odsetki z konta

+ 0,05

 

 

Razem –  5.716,32

Sporządził: J.Bandurowski / 01.03.2006r.