Walne Zebranie członków, 19 września 2020, Olsztyn

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego na zwołane w dniu 19 września 2020 roku (sobota) Walne Zebranie członków, które odbędzie się w tym roku w Olsztynie w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania członków to 12:00.

Pragnę zapewnić, że podczas XI Seminarium Meteorytowego, w ramach którego odbędzie się to Zebranie, zachowane będą wszelkie niezbędne środki ostrożności, taka aby czuli się Państwo możliwie komfortowo i bezpiecznie. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo nie uczestniczyć osobiście w tym Zebraniu, pragnę przypomnieć, że zgodnie ze statutem: “§ 22 Uchwały Walnego Zebrania są ważne i prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie Zebrania, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez stronę internetową i korespondencyjnie. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym lub tajnym.” oraz “§ 23 Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i dołączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną.”.

Program Walnego Zebrania zostanie przesłany Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Walnym Zebraniu miały możliwość przesłania swojej opinii. Najważniejsze sprawy, które muszą zostać poddane pod głosowanie dotyczą udzielenia absolutorium oraz zatwierdzenia bilansu finansowego – wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów. Zaproponuję również zmiany w statucie, które umożliwią nam przeprowadzanie Walnych Zebrań oraz głosowań w formie zdalnej w wyjątkowych sytuacjach, jak tegoroczna pandemia. Wszelkie pytania oraz sugestie prosze zgłaszać na adres: konrad.blutstein@gmail.com,

Do zobaczenia w Olsztynie
Konrad Blutstein
Sekretarz PTMet