Polskie Towarzystwo Meteorytowe > RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego jest:
Polskie Towarzystwo Meteorytowe z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, NIP 644-31-04-049
wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 0000116272, zwane dalej PTMet
e-mail: ptmet@wp.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych PTMet.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane współpracownikom lub podmiotom zewnętrznym. Odbiorcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na zlecenie administratora i zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie na podstawie art. 28 ust. 4 RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody członka w zakresie realizacji celów statutowych.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez:
a. okres członkostwa w PTMet oraz w ograniczonym stopniu po jego ustaniu (członkowie PTMet)
b. okres od zgłoszenia udziału w Seminarium lub Konferencji organizowanej przez PTMet do jej zakończenia (osoby niebędące członkami PTMet)
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Każdej osobie, której dane przetwarza PTMet przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnym momencie każdy ma prawo cofnąć zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody przez członka PTMet jego dalszego członkostwo w Towarzystwie nie będzie możliwe.
10. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzane jego danych osobowych narusza przepisy.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem członkostwa w PTMet oraz uczestnictwa w seminariach oraz konferencjach organizowanych przez PTMet.