Polskie Towarzystwo Meteorytowe > Towarzystwo > Statut

Statut

Statut uchwalony na WZ 19.04.2008r.

Rozdział I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Meteorytowe, zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem. W kontaktach z instytucjami i osobami zagranicznymi oraz w innych sytuacjach może posługiwać się nazwą Polish Meteorite Society.

§ 2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sosnowiec.

§ 3 1) Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak oraz wystawiać swym członkom legitymacje. Odznakę Stowarzyszenia przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5 Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy i posiada osobowość prawną.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANI
A

§ 6 Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o meteorytach i astronomii oraz integrowanie środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów.

§ 7 Cele statutowe Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:
1) wzajemną pomoc i wymianę informacji w sprawach związanych z meteorytami,
2) organizowanie wypraw poszukiwawczych w miejsca spadków meteorytów,
3) organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne giełdy minerałów i meteorytów,
4) organizowanie spotkań kolekcjonerów i miłośników meteorytów,
5) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
6) organizowanie pokazów i wykładów związanych z meteorytami,
7) organizowanie wystaw meteorytów,
8) wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
9) publikowanie prac i materiałów związanych z meteorytami,
10) kontakty ze środkami masowego przekazu,
11) ustanawianie stypendiów i nagród dla młodych poszukiwaczy oraz badaczy meteorytów.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków juniorów,
4) członków wspierających.

§ 9 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i której kandydatura została zaproponowana przez dwie osoby spośród dotychczasowych członków Stowarzyszenia oraz została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10 Członkiem honorowym może być osoba, której godność tę nada Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, za wybitne zasługi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11 Członkiem juniorem może być osoba niepełnoletnia w wieku 16 – 18 lat oraz osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, która jednocześnie spełnia pozostałe warunki członka zwyczajnego. Członek junior w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego oraz do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia.

§ 12 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Zarząd Stowarzyszenia, za udzielenie Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 13 Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Składają oni deklarację w języku polskim.

§ 14 Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia,
2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego pod warunkiem uprzedniego opłacenia aktualnej składki członkowskiej,
3) uczestnictwa w zebraniach, zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
5) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 15 Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
2) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) wykonywania społecznie prac na rzecz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich, za wyjątkiem członków honorowych
i wspierających, którzy są zwolnieni z tego obowiązku.

§ 16 Utrata praw członkowskich następuje przez:
1) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
2) skreślenie z listy członków na podstawie:
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w tym za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres powyżej jednego roku,
b) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
3) śmierć członka.

§ 17 Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

§ 18 Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19 Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Naukowa,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.
Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Walne Zebranie członków

§ 20 Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.

§ 21 Walne Zebranie członków odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i udzielenie mu absolutorium,
2) zatwierdzenie bilansu wydatków za okres ubiegły,
3) uchwalanie wytycznych działalności Stowarzyszenia na następny okres,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) zmiana Statutu Stowarzyszenia,
7) dokonywanie wyboru Zarządu, Komisji Naukowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
8) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
9) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 22 Uchwały Walnego Zebrania są ważne i prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie Zebrania, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez stronę internetową i korespondencyjnie. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 23 Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, mogą przesłać pisemną opinię odnośnie spraw będących tematem obrad Zebrania. Opinia taka jest uwzględniana jako głos przy podejmowaniu uchwały i dołączana do protokołu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wspomnianej opinii drogą elektroniczną.

§ 24 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2) na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
3) na żądanie Władz Nadzorczych.

§ 25 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia żądania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26 Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia, powołaną do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zarządzania jego majątkiem i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27 Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza pełniącego jednocześnie obowiązki Zastępcy Prezesa, Skarbnika oraz trzech członków. Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio przez Walne Zebranie. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 28 Do obowiązków Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
2) kierowanie całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia,
3) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia,
4) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 29 Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca w zależności od potrzeb.

§ 30 Decyzje Zarządu są prawomocne, jeżeli podjęto je w obecności co najmniej połowy jego członków, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna.

§ 31 Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz, z jego upoważnienia, Sekretarz.

§ 32 Wszelkie pisma i dokumenty o charakterze organizacyjno – administracyjnym w imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub, z jego upoważnienia, Sekretarz.

§ 33 Wszelkie pisma i dokumenty, w których Zarząd zaciąga lub reguluje zobowiązania majątkowo – finansowe winny być zaopatrzone w podpis Prezesa i Skarbnika lub, z ich upoważnienia, wyznaczonych zastępców oraz w pieczęć Stowarzyszenia.

§ 34 Jeżeli Zarząd nie uzyska, na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia, absolutorium, zobowiązany jest ustąpić.

Komisja Naukowa

§ 35 Komisja Naukowa składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków legitymujących się dorobkiem naukowym w dziedzinach, którymi zajmuje się Stowarzyszenie. Członkowie Komisji Naukowej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia. W przypadku ustąpienia członka Komisji Naukowej w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 36 Komisja Naukowa opiniuje decyzje Zarządu pod względem merytorycznym, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, oraz przedstawia merytoryczną ocenę działalności Zarządu Walnemu Zebraniu.

Komisja Rewizyjna

§ 37 Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 38 Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia. Kontroli dokonuje się nie rzadziej niż raz do roku. Z czynności swoich składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§ 39 Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia. W razie ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 40 Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów i zatargów między członkami Stowarzyszenia w związku z jego działalnością, oraz zarzutów popełnienia czynu niehonorowego lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być złożone za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 41 Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z opłat konferencyjnych,
3) darowizny i dotacje osób fizycznych i prawnych,
4) wpłaty od członków wspierających,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) mienie ruchome i nieruchome nabyte za uzyskane w powyższy sposób dochody.

§ 42 Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 43 Zmiana Statutu może być dokonana przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów.

§ 44 Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) na mocy uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,
2) na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 45 Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.