Nagroda im. Profesora Łukasza Karwowskiego

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Projekt do dyskusji na Walnym Zebraniu członków PTMet

Regulamin Nagrody im. Profesora Łukasza Karwowskiego

1. Nagroda im. Profesora Łukasza Karwowskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie meteorytyki.

2. Laureatem Nagrody może zostać obywatel polski lub obcokrajowiec prowadzący badania w polskiej jednostce naukowej lub wspólnie z członkami polskich towarzystw naukowych lub prowadzący badania wspólnie z polskim zespołem naukowym.

3. Nagroda jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe i wręczana w czasie Konferencji lub Seminarium Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

4. Tryb przyznawania Nagrody

4.1. Nagroda im. Profesora Łukasza Karwowskiego jest przyznawana co dwa lata jednej wyróżnionej osobie.

4.2. Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego po każdym Walnym Zebraniu powołuje siedmioosobową Kapitułę Nagrody w składzie:
Przewodniczący Kapituły – Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego;
Członkowie: 3 członków Komisji Naukowej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego oraz 3 członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

4.3. Do Kapituły Nagrody składane są propozycje Kandydatów do otrzymania Nagrody.

4.4. Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez:
• Członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego,
• Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego,
• Komisję Naukową Polskiego Towarzystwa Meteorytowego,
• Redakcję czasopisma Acta Societatis Metheoriticae Polonorum,
• Placówki naukowe, w których prowadzone są badania z dziedziny meteorytyki reprezentowane przez ich kierowników.

4.5. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody powinny zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę jednostki naukowej i adres miejsca zatrudnienia, stopień lub tytuł naukowy oraz merytoryczne uzasadnienie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca (zespołu) i tematyki prowadzonych badań. Zgłoszenia powinny być kierowane do Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać odpowiednie podpisy osób uprawnionych do składania kandydatur do nagrody.

4.6. Kapituła rozpatruje zgłoszone kandydatury i dokonuje wstępnej kwalifikacji. Każdy wniosek ze wstępną pozytywną oceną Kapituła przesyła do dwóch recenzentów.

4.7. Biorąc pod uwagę recenzje, Kapituła przedstawia Zarządowi Polskiego Towarzystwa Meteorytowego propozycję przyznania nagrody określonemu i tylko jednemu kandydatowi. Propozycja taka może być wysunięta, jeżeli uzyska poparcie obu recenzentów oraz przynajmniej czterech członków Kapituły. Po uwzględnieniu recenzji, zwykłą większością głosów Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody. Propozycja Kapituły podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

4.8. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu Nagrody im. Profesora Łukasza Karwowskiego podejmowana jest odpowiednią uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

5. Nagrodę im. Profesora Łukasza Karwowskiego stanowi … ? (propozycja: wykonanie statuetki oprócz finansowej nagrody w kwocie 1000 zł (?) – może ktoś ma znajomego rzeźbiarza, plastyka…; np. Profesor z mikroskopem siedzący na brzegu krateru Barringera i do tego malutki wełtawit, albo żelazny ekwiwalent Moraska); fajny byłby także, dodatkowo, mały znaczek do wpięcia w klapę marynarki.

6. Nagrodę wręcza uroczyście Prezes lub Wiceprezes w czasie Seminarium lub Konferencji Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

7. Laureat Nagrody im. Profesora Łukasza Karwowskiego jest proszony o wygłoszenie Wykładu otwierającego Konferencję lub Seminarium Meteorytowe.

8. Informacja o przyznanej Nagrodzie ogłaszana jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

9. Wszelkie zmiany w regulaminie Nagrody im. Profesora Łukasza Karwowskiego mogą być dokonywane jedynie w trybie uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

 

*czerwona czcionka oznacza, że czekamy na inne propozycje – dyskusja w czasie Walnego Zebrania