Protokół z Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w Olsztynie 21.04.2017.

W dniu 21.04.2017. w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym
w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Zebranie otworzył, przywitał wszystkich a następnie odczytał porządek obrad Prezes PTMet prof. Tadeusz A. Przylibski. Przyjęto przedstawiony porządek obrad, sporządzono listę członków Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego WZ wybrano Jarosława Bandurowskiego, na sekretarza zebrania Katarzynę Łuszczek, na członków komisji skrutacyjnej Michała Kosmulskiego i Monikę Kusiak.

Następnie przewodniczący zebrania Jarosław Bandurowski powołał komisję wnioskową
– zbieraniem wniosków zajęły się Jadwiga Biała i Elżbieta Plucińska.

Prezes Tadeusz A. Przylibski odczytał sprawozdanie z działalności PTMet za okres czerwiec 2016 – kwiecień 2017 (w skład którego wchodziło sprawozdanie z działalności Zarządu PTMet).

Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Tymiński przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTMet.

Następnie miała miejsce dyskusja nad udzieleniem absolutorium i głosowanie, w którym wzięło udział 33 członków PTMet, za udzieleniem absolutorium były 32 osoby, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciw.

Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – za przyjęciem były wszystkie 33 osoby głosujące.
Kolejnym punktem Walnego Zebrania była kosmiczna niespodzianka – Prezes Tadeusz A. Przylibski wręczył Markowi Woźniakowi nagrodę w podziękowaniu za niestrudzoną wieloletnią popularyzację wiedzy o meteorytach i meteorytyce oraz działalność na rzecz Towarzystwa. Towarzyszyły temu liczne brawa.

Następnie miała miejsce dyskusja nad kandydatami do pełnienia funkcji skarbnika PTMet. Tomasz Jakubowski zgłosił kandydaturę Tomasza Ogłazy. Kandytat przedstawił siebie oraz powiedział krótko o swoim doświadczeniu zawodowym w kwestiach finansowych. Ponieważ nie było innych kandydatów do pełnienia funkcji skarbnika rozpoczęto głosowanie, w którym wzięły udział 33 osoby, 32 były za, 1 wstrzymała się od głosu. Podjęto stosowną uchwałę
w tej kwestii.

Kolejnym punktem była długa dyskusja na temat wpisowego dla nowowstępujących do PTMet członków. Tomasz Jakubowski, Tomasz Ogłaza, Marek Woźniak, Agata Krzesińska, Katarzyna Łuszczek, Michał Kosmulski oraz Tadeusz Przylibski opowiedzieli się przeciwko temu pomysłowi podając szereg logicznych argumentów. Jadwiga Biała zaproponowała by kwestię wpisowego dobrze przemyśleć i w związku z tym, iż pociąga to za sobą zmiany
w statucie PTMet, podjąć ją wraz z planowaną w przyszłości zmianą siedziby Towarzystwa. Po podsumowaniu dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym to wszyscy spośród 33 głosujących opowiedzieli się przeciwko zmianom i wprowadzaniu wpisowego dla nowych członków PTMet.

Podczas dyskusji nad wpisowym Tomasz Jakubowski zwrócił uwagę by członkowie wprowadzający zwrócili szczególną uwagę na to, komu podpisują deklaracje członkowskie. Uzyskanie podpisu popierającego kandydaturę powinno odbyć się po zweryfikowaniu wiedzy kandydata o meteorytach i meteorytyce.

Następnie Prezes PTMet przedstawił propozycje programu pracy Towarzystwa w okresie V.2017 – V 2018:

– zmiana siedziby
– wymiana legitymacji i deklaracji członkowskiej
– spotkania całego zarządu
– wydawanie Acta PTMet w wersji papierowej i PDF
– konferencja PTMet Pułtusk 2018

Powyższe punkty zostały poddane dyskusji przez członków PTMet.

Piotr Górski zasugerował by legitymacje członków PTMet były czasowe, co pozwoli zweryfikować skreślane za niepłacenie składek osoby. Zaproponował on by nowe legitymacje były plastikowymi kartami z wygenerowanym kodem JQR, posiadającym odnośnik do strony internetowej, gdzie aktualizowana będzie lista członków PTMet.

Andrzej Kotowiecki stwierdził także, że na nowo zaprojektowanej legitymacji powinna znaleźć się informacja, iż legitymacja ta nie uprawnia do poszukiwań meteorytów, co pozwoli wykluczyć wszelkie kontrowersyjne nadużycia i posługiwanie się legitymacją w niecnych celach.

Katarzyna Łuszczek zwróciła również uwagę na konieczność stworzenia nowego wzoru deklaracji dla osób chcących przystąpić do Towarzystwa. Niezbędne jest zmiana logo. Tomasz Jakubowski zaproponował natomiast by dodać pole, w którym to kandydat będzie musiał opisać swoją sylwetkę i zainteresowania, co jest szczególnie ważne w przypadku osób, które prośbę o przystąpienie do PTMet przesyłają pocztą i są nieznane członkom wprowadzającym.

Kolejnym punktem były wolne głosy i wnioski. Kazimierz Mazurek podzielił się pomysłem stworzenia archiwum polskiej meteorytyki. Propozycja ta została przyjęta z ogólną aprobatą. Dyskutowane były sposoby docierania materiałów, ich formy, sposobu ich archiwizacji oraz miejsca, gdzie można byłoby te rzeczy i informacje gromadzić. Tadeusz Przylibski zwrócił uwagę na złożoność pracy i konieczność znalezienia odpowiedniej siedziby dla tego miejsca, a także z czasem zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za archiwizowanie danych.

Prezes Tadeusz Przylibski wręczył nowym członkom PTMet obecnym na sali legitymacje członkowskie.

Katarzyna Łuszczek zauważyła również potrzebę powołania komitetu organizacyjnego X Konferencji Meteorytowej w Pułtusku i zasugerowała, by byli to członkowie towarzystwa z okolic Pułtuska, gdyż łatwiej im będzie współpracować z lokalnymi władzami, pragnącymi by konferencja to uświetniła obchodzy 150 rocznicy spadku deszczu meteorytów nad Pułtuskiem. Chęć podjęcia trudu przygotowania konferencji wyrazili: Zbigniew Tymiński, Jadwiga Biała, Janusz Kosiński oraz Jolanta Gałązka-Friedman.

Następnie zakończono obrady Walnego Zebrania PTMet i ustalono, że kolejne WZ PTMet obędzie się podczas X Konferencji Meteorytowej w Pułtusku.