Odbyła się X Konferencja Meteorytowa w Pułtusku, 20 ‒ 21 kwietnia 2018 r.

pultusk-konf2018-b

Program Konferencji Meteorytowej PTMet w Pułtusku

Piątek 20 IV

9:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

9:10 – 9:40 Wykład inauguracyjny Profesora Jana Samsonowicza przygoda z meteorytem Pułtusk J.W. Kosiński

9:45 – 11:00 I sesja referatowa
9:45 – 10:10 Historia meteorytu Pułtusk zanim dotarł do nas A. Krzesińska
10:10 – 10:35 Wyniki analiz wyjątkowych okazów meteorytu Pułtusk T. Przylibski, K. Łuszczek
10:35 – 11:00 Meteoryt Pułtusk w zagranicznych kolekcjach J. Biała, T. Jakubowski

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 II sesja referatowa
11:15 – 11:40 Czy warto badać nadal meteoryt Morasko? A. Muszyński, Ł. Karwowski
11:40 – 12:05 Badanie libijskich meteorytów A Karczemska, M. Krystek, M. Makówka, A. El Mallul, M. Kozanecki
12:05 – 12:30 Poszukiwania meteorytów na pustyniach M. Woźniak

12:30 – 14:00 Obiad

14:30 – 16:45 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

16:45 – 17:00 Przerwa kawowa a po niej Zwiedzanie Pułtuska

19:00 Uroczysta kolacja

Sobota 21 IV

9:15 – 10:35 III sesja referatowa
9:15 – 9:45 Właściwości planetoid typu V oraz meteorytów z grupy HED a model powstawania Układu Słonecznego D. Oszkiewicz
9:45 – 10:10 Jak powstają pęcherzyki w skorupie obtopieniowej meteorytów? A. Nicolau- Kuklińska
10:10 – 10:35 Historia kolekcji meteorytów pułtuskich w PAN Muzeum Ziemi R. Maćkowska

10:35 – 10:50 Przerwa kawowa

10:50 – 12:00 IV sesja referatowa
10:50 – 11:15 PFN, Polska Sieć Bolidowa Z. Tymiński, P. Żołądek, M. Wiśniewski, K. Polakowski, M, Stolarz, P. Zaręba, M. Myszkiewicz, A. Jaśkiewicz, M.P. Gawroński, T. Suchodolski, A. Olech & PFN
11:15 – 11:40 Od meteoroidu do kraterów – rekonstrukcja spadku Morasko na podstawie badań numerycznych M. Bronikowska
11:40 – 12:05 Jak odróżnić oryginał od fałszywek: kopalny meteoryt z Lechówki K. Szopa Ł. Karwowski, T. Brachaniec
12:05 – 12:15 DYSKUSJA

12:15 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:00 Sesja plakatowa
– Izotop 26Al we fragmentach meteorytu Pułtusk A. Burakowska, Z. Tymiński, A. Krzesińska, M. Stępisiewicz, R. Maćkowska, K. Tymińska
– Mossbauerowskie badania meteorytu Pułtuski w temperaturze pokojowej i temperaturze ciekłego azotu P. Duda, P. Kazulo, A. Setniewski, P. Bogusz i M. Woźniak
– Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich meteorytu Pułtusk przeprowadzone w warunkach standardowych oraz z dużą rozdzielczością P. Duda, M. Ojrzyńska, P. Szewczak, U. Zielińska, P. Rzepecka, M. Woźniak
– How are the bubbles formed in the fusion crust? A. Nicolau- Kuklińska, A. Łosiak

15:00 – 16:30 V sesja referatowa
15:00 – 15:20 Nowe metody morfometryczne pomocne w identyfikacji i badaniach struktur impaktowych T. Walesiak
15:20 – 15:40 Analiza skutków ogromnego impaktu w 110 rocznicę Katastrofy Tunguskiej T. Walesiak
15:40 – 16:00 Ostrów-Grądy – czy mamy do czynienia z nieznanym polem kraterów w Polsce? T. Walesiak

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa

16:15 – 16:45 Podsumowanie i zakończenie cz.1 Konferencji

Niedziela 22 IV – cz.2. Wizyta w MZ PAN w Warszawie

11:00 – 12:30 Zwiedzanie kolekcji meteorytów, R. Maćkowska
UWAGA: wymagana frekwencja to 10 osób – osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia na maila : ptmet.konferencja(at)gmail.com

Obrady I części X konferencji odbywać się będą w Sali Sesyjnej Ratusza w Pułtusku, natomiast II części w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Informujemy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, że w piątek 20.04.2018 po południu odbędzie się Walne Zebranie PTMet. W tym roku czekają nas wybory do władz Towarzystwa, dlatego prosimy o niezawodny udział wszystkich członków PTMet. Pragniemy także przypomnieć, iż w razie nieobecności można upoważnić pisemnie jednego z Członków Towarzystwa do oddania głosu w imieniu nieobecnego Członka. Upoważnienie takie należy na samym początku Walnego Zebrania dostarczyć protokolantowi.

Zgłoszenia udziału

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie PTMet do dnia 31.03.2018 r.
Opłata konferencyjna (z VAT) wynosi 100 zł.

W tym roku Towarzystwo będzie w stanie zrefundować połowę opłaty konferencyjnej osobom młodym oraz potrzebującym wsparcia finansowego. Jedynym warunkiem jest brak zaległości w opłacaniu składek. Jeżeli byłaby taka konieczność prosimy o kontakt. Informujemy jednocześnie, iż w takim przypadku nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Opłata konferencyjna zawiera: udział w sesjach, materiały i gadżety konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz „Kolację z okazji 150-lecia spadku Meteorytu Pułtusk”.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2018 na konto:

Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
nr konta: 08 1240 2988 1111 0000 3138 4304
z dopiskiem: X Konferencja Meteorytowa – imię i nazwisko uczestnika

Dla osób, które nie uiszczą opłaty konferencyjnej w terminie, opłata podczas Konferencji wynosi 120 PLN

Referaty i postery

Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych, zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania referatów i posterów.

Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w porządku: na środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt), poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp pojedynczy) imię nazwisko autora (autorów) oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny (wyjustowany) oraz spis literatury. Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu słów (jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.

-> WZÓR ABSTRAKTU <-

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.
Termin nadsyłania streszczeń: 10.04.2018 na adres: ptmet.konferencja@gmail.com

Noclegi

Rezerwacje noclegów odbywa się we własnym zakresie ale dla ułatwienie podajemy kilka propozycji :

Dom Polonii w Pułtusku (zniżka na hasło „Meteoryt Pułtusk”)
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
recepcja@zamekpultusk.pl
telefon / fax 48 23 692 90 00 / 48 23 692 05 24

Hotel Baltazar (ok 1.2 km od centrum)
Baltazara 41, 06-100 Pułtusk
http://hotel-baltazar.com.pl
tel. 23 692 04 75

Hostel POLON (ok 4 km od centrum, najtańsze rozwiązanie)
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 06-100 Pułtusk
http://ilpro.pl/hostel/index.htm
tel. 23 692 82 21

W Pułtusku istnieje także możliwość wynajęcia całego pensjonatu.

Terminarz

– nadsyłanie streszczeń referatów do 10.04.2018
– nadsyłanie zgłoszeń do 20.04.2018
– opłata konferencyjna do 31.03.2018
– opłata konferencyjna po 31.03.2018 – 120 pln