Polskie Towarzystwo Meteorytowe

 
 
Meteoryty w zbiorach Polskich / Klasyfikacja meteorytów
 

            Sposób klasyfikowania meteorytów jest odzwierciedleniem aktualnego stanu wiedzy o nich i dlatego ulega ciągłym zmianom. Obecnie używany system klasyfikacji kształtował się przez ponad sto lat, a jego autorami są: Rose, Tschermak, Brezina, Prior, Van Schmus i Wood oraz Wasson, przy czym trzej pierwsi działali w XIX wieku, a trzej ostatni zaczęli pod koniec lat 60-tych XX wieku, kiedy rozpoczął się burzliwy rozwój meteorytyki. W miarę udoskonalania metod badawczych system ten jest nadal modyfikowany, znajdowane są bardziej precyzyjne kryteria zaliczania meteorytu do określonego typu, ale wciąż są nietypowe meteoryty, nie dające się zaszufladkować.

            Nie wchodząc w subtelności systemów klasyfikacji chciałbym tu przedstawić informacje potrzebne kolekcjonerom meteorytów, aby mogli ze zrozumieniem przeglądać katalogi meteorytów i katalogować swoje zbiory. Klasyfikować meteorytów i tak nie będziemy, bo do tego jest potrzebna co najmniej mikrosonda elektronowa nie mówiąc o gruntownej wiedzy z zakresu mineralogii i petrografii.

            Ponieważ katalogi meteorytów posługują się przeważnie terminologią angielską, więc obok nazwy polskiej, która często ma rdzeń angielski z dodatkiem polskiej końcówki, będę podawał w nawiasie nazwę angielską.

           Tradycyjna klasyfikacja dzieli meteoryty na kamienne (stony meteorites albo krótko stones), żelazne (iron meteorites albo krótko irons) i żelazno-kamienne (stony-iron meteorites albo krótko stony-irons). Meteoryty kamienne dzielone są na dwie grupy: chondryty (chondrites) i achondryty (achondrites). Pierwotnie do chondrytów zaliczano meteoryty zawierające chondry - małe kuliste ziarenka utworzone z krzemianów żelaza i magnezu, a do achondrytów zaliczano meteoryty, które nie miały chondr. Obecnie podziału dokonuje się na podstawie składu chemicznego (w chondrytach odpowiada on składowi chemicznemu atmosfery Słońca, jeśli pominąć najlżejsze pierwiastki i gazy szlachetne) i mineralogicznego (achondryty krystalizowały z roztopionej magmy podobnie jak skały ziemskie). Prowadzi to jednak do zaskakujących sytuacji, że niektóre chondryty nie mają chondr, a niektóre achondryty je mają.

            Najnowsza klasyfikacja zmienia nieco hierarchię w tym podziale dzieląc meteoryty na chondryty i achondryty, przy czym kryterium tego podziału jest nie tyle obecność lub brak chondr, ile sposób formowania się macierzystej skały meteorytu. Chondryty są skałami osadowymi, czyli powstały w wyniku osiadania ziaren na macierzystej planetoidzie, a późniejsze ogrzewanie prowadziło tylko do cementowania skały i częściowej rekrystalizacji bez topnienia. Skała zachowała więc pierwotną strukturę. Achondryty są natomiast skałami magmowymi, czyli powstały w wyniku krystalizacji magmy utworzonej najczęściej wskutek stopienia pierwotnej skały chondrytowej. Gdy magma była gęsta i szybko stygła, tak że nie było warunków do jej dyferencjacji, powstały pierwotne achondryty (primitive achondrites). Gdy krystalizację poprzedziła dyferencjacja, powstały achondryty kamienne, żelazno-kamienne i żelazne.

            Chondryty dzielone są na węgliste (carbonaceous chondrites), enstatytowe (enstatite chondrites) i zwyczajne (ordinary chondrites) oraz rumurutity (rumuritites).

            Chondryty węgliste zawierają wbrew pozorom niewiele węgla, nie więcej niż 5%. Są natomiast ciemne, jakby były zrobione z miału węglowego. Ich skład chemiczny najbardziej pasuje do składu chemicznego Słońca. Zawierają związki organiczne i najstarsze minerały, jakie udało się znaleźć w meteorytach. Dzielone są na pięć typów oznaczanych cyframi od 1 do 5 i osiem grup oznaczanych pierwszymi literami nazw charakterystycznych meteorytów. Dlatego każdy chondryt węglisty oznaczany jest dwiema literami i jedną cyfrą. Grupy są ponadto łączone w cztery klany.

            Grupa CI jest najbardziej wyjątkowa i samodzielna. To jej skład chemiczny najbardziej zgadza się ze składem chemicznym Słońca. Litera I pochodzi od meteorytu Ivuna. Występuje w niej tylko typ 1, który nie zawiera chondr i składa się głównie z minerałów tworzących się w stosunkowo niskich temperaturach i zawierających związaną wodę. Zawiera także magnetyt i trochę siarczku żelaza. Meteoryty tej podgrupy mają bardzo małą gęstość (2,2 g/cm3).

            Grupa CM. Litera M pochodzi od meteorytu Mighei. Występuje w niej przeważnie typ 2 chociaż wśród antarktycznych znalezisk są też chondryty CM1. Podobnie jak w typie 1 meteoryty te składają się głównie z
uwodnionych minerałów jak serpentyn i chloryt, ale zawierają mniej wody i mają małe chondry (0,3 mm) oraz wrostki wapniowo-glinowe CAI. Mają też nieco wyższą gęstość niż typ 1.

            Grupa CO. Litera O pochodzi od meteorytu Ornans. Występują w niej typy od 3.0 do 3.7. Meteoryty te mają małe chondry (0,15 mm) i dość duży procent matrix podobnie jak typ M, chociaż ich ciasto skalne jest
jaśniejsze.

            Grupy CM i CO łączone są w jeden klan, ponieważ chondry są podobnej wielkości i bezwodne minerały mają podobny skład, maja podobną zawartość pierwiastków litofilnych i podobne proporcje izotopów tlenu w minerałach wysokotemperaturowych.

            Grupa CV. Litera V pochodzi od meteorytu Vigarano. Meteoryty te mają duże chondry (1 mm) i duże CAI. Wszystkie są typu 3. Ta grupa jest dość zróżnicowana i dzielona na podgrupy różniące się stosunkami chondr do matrix i metalu do magnetytu.

            Grupa CK. Litera K pochodzi od meteorytu Karoonda. Meteoryty te mają duże chondry (0,7 do 1 mm), przeważnie porfirowe. Większość jest typu 4 do 6. Rzadko spotykane CK3 są bardzo podobne do CV3. Grupy CV i CK łączone są w jeden klan.

            Klan CR składa się z trzech różniących się znacznie grup, które zawierają dużo więcej metalu niż pozostałe chondryty węgliste, ich metal ma w przybliżeniu słoneczny stosunek Ni/Co, mają znaczny niedobór umiarkowanie lotnych pierwiastków litofilnych tym większy im bardziej lotny pierwiastek, mają podobne proporcje izotopów tlenu, odmienne od pozostałych chondrytów węglistych, większość ich bezwodnych krzemianów jest magnezowa i mają silnie uwodnione ciasto skalne lub jego fragmenty.

            Grupa CR. Litera R pochodzi od meteorytu Renazzo. Meteoryty te mają duże (milimetrowej wielkości) chondry forsterytowe lub enstatytowe z metalem, często wielowarstwowe z obwódkami metalowymi i krzemianowymi. Zawierają niewiele CAI. Matrix stanowiąca ponad połowę objętości jest uwodniona. Występują też ciemne wrostki podobne do matrix. Słoneczny stosunek Ni/Co sugeruje, że jest to pierwotna materia.

            Grupa CH. Pierwowzorem jest antarktyczny ALH 85085 i brak obserwowanych spadków w tej grupie. Ma małe (0,05 - 0,1 mm) chondry, przeważnie skrytokrystaliczne, wysoką zawartość metalu (ok. 20% objętości) i
prawie nie ma matrix; występują tylko uwodnione okruchy przypominające matrix.

            Grupa CB (bencubbinity). Litera B pochodzi od meteorytu Bencubbin. Wyróżnia się wysoką zawartością metalu (60 - 80% objętości), chondrami prawie wyłącznie skrytokrystalicznymi lub belkowymi, dużym niedoborem umiarkowanie lotnych pierwiastków litofilnych i dużą nadwyżką ciężkiego izotopu azotu. Wyróżniane są w niej dwie podgrupy, a i b, łatwo rozróżnialne dla każdego kolekcjonera. Podgrupa a (Gujba, Bencubbin, Weatherford) ma mniej metalu i duże chondry, podgrupa b (HaH 237, Isheyevo) ma więcej metalu i małe chondry. Podobnie jak w CH matrix występuje co najwyżej w postaci nielicznych okruchów.

            Chondryty enstatytowe. Zgodnie z nazwą są złożone głównie z enstatytu czyli krzemianu magnezu. Żelazo występuje w nich prawie wyłącznie w postaci metalicznej i zawiera prócz niklu domieszkę krzemu. Oliwin
występuje bardzo rzadko i tylko w typach 3. Zawierają rzadko występujące siarczki i azotki, których nie ma w innych typach chondrytów. Są to jedyne chondryty, które mają takie same proporcje izotopów tlenu jak Ziemia i
Księżyc, co sugeruje, że powstawały w pobliżu. Oznaczane są literą E. Dzielone są na dwie grupy.

            Grupa EH. Zawiera niningeryt i ma wyższą zawartość krzemu w metalu (2-3% wagowo). Występują w niej typy petrologiczne od 3 do 5.

Grupa EL. Zawiera alabandyt i ma poniżej 1% wagowo krzemu w metalu. Występują w niej typy petrologiczne od 3 do 6 ze zdecydowaną przewagą EL6.

            Chondryty zwyczajne. Wbrew nazwie przeważnie mają wygląd raczej niezwykły i łatwo je odróżnić od skał ziemskich. Składają się z milimetrowej wielkości chondr o różnych strukturach i składzie mineralnym. Wszystkie zawierają między chondrami żelazo metaliczne w postaci ziarenek, a czasem żyłek, a także ziarenka troilitu. Nazwa wynika stąd, że jest to najbardziej pospolity typ meteorytów. Ponad 85% spadających na Ziemię meteorytów to chondryty zwyczajne. Dzielone są na trzy grupy:

             Grupa H. Według dawnej klasyfikacji są to chondryty oliwinowo-bronzytowe (olivine-bronzite chondrites). Litera H oznacza wysoką zawartość żelaza. Zawierają 16% - 21% metalu i 16 - 20 fajalitu w oliwinie. Mają typy petrologiczne H3, H4, H5 i H6 z przewagą typu 5.

             Grupa L. Według dawnej klasyfikacji są to chondryty oliwinowo-hiperstenowe (olivine-hypersthene chondrites). Litera L oznacza niską zawartość żelaza. Zawierają 7% - 12% metalu i 23 - 26 fajalitu w oliwinie. Mają typy petrologiczne L3, L4, L5, L6 i L7 z przewagą typu 6.

             Grupa LL. Według dawnej klasyfikacji są to amfoteryty (amphoterites). Litery LL oznaczają niską zawartość zarówno metalicznego żelaza (poniżej 7%) jak i żelaza w ogóle. Mają za to najbogatszy w żelazo
oliwin (27 - 32 fajalitu). Mają typy petrologiczne LL3, LL4, LL5, LL6 i LL7 z przewagą typu 6. Dlatego dawniej były klasyfikowane jako achondryty, ponieważ w typie 6 trudno wyróżnić chondry. Spadają znacznie rzadziej niż poprzednie typy.

            Rumurutity. Te chondryty oznaczane literą R mają proporcje izotopów tlenu i zawartość trudnotopliwych pierwiastków litofilnych takie jak chondryty zwyczajne, ale różnią się bardzo od grup H, L i LL. Zawierają oliwin z wysoką zawartością żelaza i prawie nie mają metalicznego żelaza z niklem. Mają około 50% matrix, jak niektóre chondryty C. Większość ma typ petrologiczny większy niż 3.6 i jest zbrekcjowana.

            Znacznie rzadziej niż chondryty spadają na Ziemię achondryty (achondrites). Do tej kategorii zaliczane są bardzo różne rodzaje meteorytów, których wspólną cechą jest to, że są skałami utworzonymi z krystalizacji magmy lub powstałymi w wyniku połączenia okruchów skał magmowych. Niektóre achondryty są bardzo podobne pod względem chemicznym, mineralogicznym i teksturalnym do ziemskich dolerytów i bazaltów. Achondryty były dzielone dawniej na zawierające dużo wapnia i mało wapnia, ale wydaje się, że ten podział nie jest związany ze wspólnym pochodzeniem. Ten typ meteorytów stwarza największe problemy klasyfikacyjne, wiele tu grup liczących jeden dwa lub trzy meteoryty, które przez innych są zaliczane po prostu do nietypowych (anomalous) meteorytów.

            Najnowsza klasyfikacja wyodrębnia klasę pierwotnych achondrytów (primitive achondrites), które mają achondrytową budowę i chondrytowy skład, co oznacza brak dyferencjacji magmy, z której wykrystalizowały. Klasyfikacja ta wymaga dobrej znajomości budowy meteorytów i ich pochodzenia i z tego powodu dość często pojawiają się w niej zmiany.

            Ureility (ureilites). Jeszcze do niedawna zaliczane były do achondrytów. Ostatnio przeważyła opinia, że skoro ich proporcje izotopów tlenu lokują ureility w obszarze chondrytów CV, inaczej niż w przypadku typowych achondrytów, to należy je zaliczyć do pierwotnych achondrytów. Nazwa grupy pochodzi od pierwszego meteorytu tego typu o nazwie Novo Urei. Ureility składają się z ziaren oliwinu i piroksenu, między którymi jest węgiel w postaci grafitu i mikrodiamentów, a także ziaren metalu i siarczków. Są trzy podgrupy ureilitów: oliwinowo-pigeonitowe, oliwinowo-ortopiroksenowe i polimiktyczne. Pochodzenie ureilitów jest wciąż dyskutowane.

            Do klasycznych pierwotnych achondrytów zaliczany jest klan acapulcoitów i lodranitów.

Acapulcoity (acapulcoites) są skałami drobnoziarnistymi (0,15 - 0,23 mm) i równoziarnistymi, które zawierają chondrytowe ilości oliwinu, piroksenu, plagioklazu, metalu i troilitu, ale nie mają chondr, chociaż w niektórych znaleziono chondry reliktowe. Nazwa pochodzi od meteorytu Acapulco.

            Lodranity (lodranites) są bardziej gruboziarniste (0,54 - 0,7 mm), składają się z oliwinu i piroksenu oraz zawierają mało troilitu i plagioklazu. Ponieważ zawierają około 20% ziaren metalicznego żelaza z niklem, zaliczano je dawniej do meteorytów żelazno-kamiennych. Nazwa pochodzi od meteorytu Lodran.

           Wśród antarktycznych meteorytów znaleziono okazy pośrednie między acapulcoitami i lodranitami.

            Brachinity (brachinites) składają się głównie z oliwinu. Są średnio- i gruboziarniste (0,1 - 2,7 mm). Dodatkowo zawierają augit, plagioklaz, siarczek żelaza i metal. Zawartość pierwiastków litofilnych jest podobna jak w chondrytach. Meteoryty z tej grupy różnią się znacznie i być może będzie konieczność podziału na podgrupy. Niektórzy badacze uważają, że brachinity powinny być zaliczone do normalnych achondrytów. Nazwa pochodzi od meteorytu Brachina.

            Winonaity (winonaites) są drobno- i średnioziarniste, przeważnie równoziarniste, mają achondrytową teksturę i chondrytowy skład mineralny i chemiczny. Skład mineralny jest pośredni między chondrytami E i H, ale proporcje izotopów tlenu odpowiadają chondrytom węglistym. Nazwa pochodzi od meteorytu Winona.

            Identyczne właściwości mają krzemianowe inkluzje w meteorytach żelaznych typu IAB i dlatego zaproponowano ostatnio, aby winonaity i achondryty żelazne IAB zaliczyć do wspólnego klanu.

Zasada, że pierwotne achondryty mają achondrytową budowę i chondrytowy skład, pozwala uznać za pierwotny achondryt enstatytowy Zakłodzie i jemu podobne meteoryty enstatytowe, ale taka propozycja nie zyskała uznania Komisji Nazewnictwa, która zaliczyła Zakłodzie do niezgrupowanych meteorytów enstatytowych, a podobne do niego meteoryty enstatytowe są uznawane za stopy pozderzeniowe z ciał macierzystych chondrytów enstatytowych.

            Zdecydowana większość achondrytów kamiennych należy do klanu HED i najprawdopodobniej pochodzą one z planetoidy 4Westa. Tylko co czwarty spadający achondryt nie należy do tego klanu. Tworzą go trzy typy achondrytów: howardyty (howardites), eukryty (eucrites) i diogenity (diogenites).

            Eukryty mają nazwę od greckiego eukritos czyli łatwo odróżnialny (od chondrytów). Są to meteorytowe odpowiedniki ziemskich bazaltów, ale mają jaśniejszą barwę i nie zawierają uwodnionych minerałów. Niektóre zawierają metaliczne żelazo z niklem. Są drobnoziarniste z wydłużonymi ziarnami plagioklazu zamkniętymi w piroksenie. Często są brekcjami. W katalogach oznaczane są skrótem AEUC.

            Diogenity otrzymały nazwę od greckiego filozofa Diogenesa (tego, który mieszkał w beczce i powiedział Aleksandrowi Wielkiemu, by nie zasłaniał mu światła), który otwarcie nie zgadzał się z poglądem, że meteoryty są zsyłane przez bogów. Twierdził, że są to niewidoczne gwiazdy, które spadają na ziemię i giną. Diogenity są bardzo podobne do ziemskich piroksenitów. Utworzone są z kryształów piroksenu, większych niż w
eukrytach, z małymi domieszkami innych minerałów. W katalogach oznaczane są skrótem ADIO. Spadają rzadziej niż eukryty.

            Howardyty otrzymały nazwę od nazwiska Edwarda Howarda, angielskiego chemika zasłużonego w badaniach meteorytów. Są zlepione z okruchów materii eukrytów i diogenitów, czasem z domieszką materii
chondrytowej. Są to więc achondryty z chondrami. Uważa się, że powstały z okruchów, które zebrały się na powierzchni planetoidy po zderzeniach z kawałkami innych planetoid i zostały scementowane kolejnym zderzeniem. Zewnętrznie są dość podobne do eukrytów. W katalogach oznaczane są skrótem AHOW.

            Klan achondrytów SNC obejmuje meteoryty, których minerały są wyjątkowo młode i które najprawdopodobniej pochodzą z Marsa. Należą do niego shergottyty (shergottites), nakhlity (nakhlites) i chassignity (chassignites). Nazwy pochodzą od nazw meteorytów, które zapoczątkowały istnienie grupy.

           Shergottyty (wymawia się "szergotyty" i ta spolszczona nazwa występuje w niektórych książkach i publikacjach) są podobne do eukrytów, ale są od nich przynajmniej trzykrotnie młodsze. W przeciwieństwie do eukrytów zawierają one związaną wodę. Składają się z plagioklazu i piroksenu podobnie jak ziemskie bazalty. Zawierają gazy szlachetne w tych samych proporcjach, jakie zmierzono w marsjańskiej atmosferze. Znaleziska pustynne zwiększyły ich liczbę i zaczęto wtedy rozróżniać shergottyty bazaltowe, oliwinowe i lherzolitowe. Nazwa pochodzi od meteorytu Shergotty.

           Nakhlity są rzadko spotykane i podobne do ziemskich dolerytów. Zawierają 75% piroksenu diopsydu i 15% oliwinu. Nazwa pochodzi od meteorytu Nakhla.

            Chassignity (wymawia się "szasynity") są tylko dwa. Składają się prawie wyłącznie z oliwinu i są niezmiernie podobne do ziemskiego dunitu. Nazwa pochodzi od meteorytu Chassigny.

            Pozostały jeszcze trzy typy achondrytów, z których pierwszy jest najliczniejszy po grupie HED i meteoryty tego typu spadają często w postaci dużych brył (chociaż w ogóle spadają bardzo rzadko).

            Aubryty (aubrites). Wymawia się "obryty" i ta postać nazwy jest także używana. Składają się z enstatytu z małą ilością innych minerałów. Często nazywane są achondrytami enstatytowymi. Z jednym wyjątkiem (Shallowater) są brekcjami. Prócz enstatytu zawierają nieduże ilości albitu, forsterytu, diopsydu prawie bez żelaza, metalicznego żelaza z niklem zawierającego krzem i siarczków podobnych do występujących w chondrytach enstatytowych. Mają jasną, piaskową lub przezroczystą  skorupę z powodu braku żelaza i przeważnie białe wnętrze. Nazwa pochodzi od meteorytu Aubres.

            Lunaity (lunaites). Jest to klan różnych meteorytów, które łączy wspólne pochodzenie z Księżyca. Są to bazalty z mórz księżycowych zbrekcjowane lub nie, anortozytowe brekcje regolitowe z księżycowych lądów,
mieszane brekcje anortozytowo-bazaltowe i brekcje cementowane stopem pozderzeniowym. Mają skład chemiczny, mineralny i proporcje izotopów tlenu zgodne z próbkami skał przywiezionych z Księżyca przez sondy załogowe i bezzałogowe.

            Angryty (angrites). Jest to kłopotliwa grupa średnio- i gruboziarnistych (do 2 - 3 mm) skał magmowych z pęcherzykami, ogólnie o składzie bazaltowym, ale z nietypowymi minerałami, jak augit tytanowy, oliwin wapniowy i anortyt, z niewielkimi ilościami spineli, troilitu, tytanomagnetytu i metalicznego żelaza z niklem. Nazwa pochodzi od meteorytu Angra dos Reis, który paradoksalnie nie jest podobny do pozostałych angrytów składając się prawie wyłącznie z augitu tytanowego. Pochodzenie jest wciąż zagadkowe.

            Achondryty żelazno-kamienne spadają o wiele rzadziej niż kamienne, czy żelazne, ale właśnie one są najładniejsze. Zwłaszcza:

             Pallasyty (pallasites). Tradycyjnie określa się tą nazwą meteoryty składające się z ziaren oliwinu tkwiących w masie metalicznego żelaza z niklem i troilitu, z dodatkiem schreibersytu i chromitu. Zdarzają
się duże fragmenty metalu bez oliwinu i wtedy wytrawiona powierzchnia metalu ujawnia figury Widmanstättena. Okazało się jednak, że strukturę pallasytową mają meteoryty, których poza tym nic nie łączy. Trudno więc traktować pallasyty jako klan czy grupę. Większość pallasytów należy do grupy głównej oznaczanej PAL-MG. Uważa się, że pochodzą one z warstwy przejściowej między żelaznym jądrem, a oliwinowym płaszczem planetoidy podobnej do Westy. Metal tych pallasytów  i proporcje izotopów tlenu odpowiadają oktaedrytom z grupy IIIAB.

             Pallasyty z grupy Eagle Station oznaczane PAL-ES,  różnią się składem chemicznym i proporcjami izotopów tlenu, które są podobne do rzadkiej grupy meteorytów żelaznych IIF.

               Grupka pallasytów piroksenowych PAL-PP składa się z dwóch meteorytów, które prócz oliwinu mają w metalu także ziarna piroksenu i różnią się składem chemicznym metalu i proporcjami izotopów tlenu od dwóch poprzednich grup.

            Mezosyderyty (mesosiderites) są brekcjami utworzonymi z okruchów metalu i troilitu wymieszanych z kamiennymi okruchami o składzie zbliżonym do achondrytów HED. Ilość metalu jest średnio mniej więcej równa ilości kamiennych składników, ale różne okazy tego samego meteorytu mogą mieć bardzo różne ilości. Np małe okazy takich mezosyderytów jak Łowicz, Estherville czy Vaca Muerta bywają kamienne z niedużą domieszką metalu i troilitu, albo żelazne z krzemianami. Kamienne okruchy składają się z dużych ziaren minerałów takich jak ortopiroksen, oliwin i plagioklaz lub okruchów skał, takich jak bazalt, gabro i piroksenit, rzadko dunit i anortozyt, osadzonych w drobnoziarnistej matrix.

            Syderofir (siderophyre) to tradycyjna nazwa meteorytu o budowie przypominającej pallasyt, ale składającego się z ziaren piroksenu osadzonych w masie metalu o składzie odpowiadającym oktaedrytom IVA oraz troilitu. Obecnie jest klasyfikowany jako anomalny meteoryt żelazny.

            Meteoryty żelazne. Najłatwiejszy do rozpoznania typ meteorytów, które składają się w większości z metalicznego żelaza z niklem. Ponadto zawierają domieszki (czasem dość duże) siarczku żelaza, fosforku żelaza i niklu, węglika żelaza, a nawet krzemianów. Znajdowane są tak  często w stosunku do innych meteorytów, że aż trudno uwierzyć,  że spada ich zaledwie 4,6%. Przeważająca większość, to znaleziska. Meteoryty żelazne, których spadek obserwowano, rzadko spotyka się w kolekcjach i najczęściej są  to okazy Sikhote-Alin. Naukowcy klasyfikują te meteoryty według zawartości takich pierwiastków jak nikiel, gal, german, iryd, oznaczając je cyframi rzymskimi z dodatkiem liter. Zawartość tych pierwiastków informuje bowiem o warunkach krystalizacji metalu, a więc wskazuje na pochodzenie meteorytu. Dawniej klasyfikowano meteoryty żelazne według struktury dzieląc je na heksaedryty (hexahedrites), oktaedryty (octahedrites) i ataksyty (ataxites), co pozwalało je pogrupować, ale nic nie mówiło o ich pochodzeniu.

           Pierwotne achondryty żelazne. Wcześniej używano określenia "meteoryty żelazne niemagmowe", ale w końcu zauważono, że one również krystalizowały z magmy, tak jak inne meteoryty żelazne, tylko że przed krystalizacją magma nie uległa dyferencjacji. W rezultacie te meteoryty mają liczne i różnorodne inkluzje włącznie z krzemianowymi. Klasyfikacja tej grupy meteorytów jest w trakcie doskonalenia i wciąż pojawiają się zmiany.

           Grupa IAB. Pochodzi z planetek, które nie zostały całkowicie stopione. Żelazo topiło się tylko lokalnie w niewielkich zbiornikach i jest zanieczyszczone różnymi domieszkami, nawet krzemianami. Skład krzemianów
jest taki sam, jak w achondrytach winonaitach. Tam, gdzie zanieczyszczeń jest mało, wyraźne są figury Widmanstättena o grubości płytek kamacytu od 1,3 do 3,3 mm. Są to więc głównie oktaedryty gruboziarniste (coarse octahedrites). Ostatnio do klasyfikacji tej grupy wzięto pod uwagę dodatkowe pierwiastki i wprowadzono nowy podział wchłaniając dotychczasową grupę IIICD. Najwięcej meteorytów zostało zaliczonych do grupy głównej IAB-MG. Ponadto wyodrębniono podgrupy IAB-sLL z niską zawartością złota i niklu,
IAB-sLM z niską zawartością złota i średnią zawartością niklu, która odpowiada dawnej grupie IIIC, IAB-sLH, z niską zawartością złota i wysoką zawartością niklu, która odpowiada dawnej grupie IIID, oraz dwie podgrupy z
wysoką zawartością złota IAB-sHL i IAB-sHH. Została też spora podgrupa anomalnych meteorytów IAB.

            Grupa IIE. Meteoryty z tej grupy często mają liczne wrostki krzemianów wskazujące na pochodzenie z macierzystych planetoid chondrytów zwyczajnych typu H

            Achondryty żelazne powstały wewnątrz małych planet, które rozgrzały się i stopiły, a następnie płynna magma rozwarstwiła się na krzemianowy płaszcz i skorupę oraz żelazne jądro. Meteoryty z tej grupy są
fragmentami jader rozbitych planetek. Zawierają niewiele domieszek; najczęściej występują w nich tylko wrostki troilitu, czasem schreibersytu.

            Grupa IIA - głównie heksaedryty. Pochodzą z jądra rozbitej planetki, przypuszczalnie tej samej, z  której pochodzą chondryty i achondryty enstatytowe. Utworzone są tylko z jednego minerału żelaza i
niklu: kamacytu. Na wypolerowanej i wytrawionej rozcieńczonym kwasem azotowym powierzchni przekroju takiego meteorytu pojawiają się tzw. linie Neumanna, powstałe w wyniku zderzeń między planetkami. Mają najmniejszą zawartość niklu ze wszystkich meteorytów żelaznych.

            Grupa IIB - głównie oktaedryty bardzo gruboziarniste (coarsest octahedrites). Jak we wszystkich oktaedrytach występuje tu obok kamacytu drugi minerał żelaza i niklu: taenit. Ułożone na przemian płytki
obu tych minerałów dają na przekrojach, po wytrawieniu kwasem, tzw. figury Widmanstättena. W tym typie meteorytu taenitu jest bardzo mało, a płytki kamacytu są grube, powyżej 3,3 mm grubości. Zwykle występują w nich linie Neumanna.

            Grupa IID - głównie oktaedryty średnioziarniste

            Grupa IIG - głównie heksaedryty. Ten podtyp został utworzony niedawno, po znalezieniu meteorytu Guanaco, i składa się z pięciu meteorytów, co jest umowną dolną granicą dla utworzenia nowej podgrupy.
Strukturalnie są to heksaedryty z dużymi wrostkami schreibersytu.

            Grupa IIIAB - głównie oktaedryty średnioziarniste (medium octahedrites). Są fragmentami jądra rozbitej planetki typu Westy. Mają ładne figury Widmanstättena o grubości pasków kamacytu od 0,5 do 1,3 mm. Zawierają niewiele zanieczyszczeń.

            Grupa IIIF - głównie oktaedryty średnioziarniste

            Grupa IVA - głównie oktaedryty drobnoziarniste (fine octahedrites). Zaliczane są tu meteoryty, w których paski kamacytu w figurach Widmanstättena mają grubość od 0,2  do 0,5 mm. Zgodność proporcji
izotopów tlenu sugeruje powiązanie tej grupy z chondrytami L i LL.

            Grupa IVB - głównie ataksyty. Nazwa pochodzi od greckiego a-taxis czyli "bez porządku". Gołym okiem nie widać po wytrawieniu żadnej struktury. Jeśli jednak zawartość niklu nie przekracza 25%, to jest widoczna struktura mikroskopowa. Dominującym minerałem jest taenit.

            Niezgrupowane (anomalne) meteoryty żelazne. Nie pasują do żadnej z wyżej wymienionych grup.